„Opracowanie dokumentacji na remont budynków nr 42 i 79 wraz z instalacjami na terenie JW w Białymstoku”.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496391)

Client
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
State
podlaskie
Address
15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 70
Phone
85 749 88 39
Fax
85 749 88 61
E-Mail
25wog.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl
Created
2019-07-11

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ul. Kawaleryjska 70 70 15-601 Białystok podlaskie tel. 85 749 88 39 fax. 85 749 88 61 REGON 20068982800000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Opracowanie dokumentacji na remont budynków nr 42 i 79 wraz z instalacjami na terenie JW w Białymstoku”.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji „budowlano – wykonawczej”, kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na remont budynku nr 42 i 79 w Białegostoku przy ul. Kawaleryjskiej 70. Uwaga: Budynek nr 42 objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków oraz znajduje się na terenie objętym ochroną Konserwatora Zabytków. Zamawiający częściowo posiada archiwalną dokumentację branży konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej. Lokalizacja, nazwa użytkownika: Białystok, ul. Kawaleryjska 70 – budynek nr 42 i 79, działka nr geod. 805/162, obręb 9 Nowe Miasto Użytkownik: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Rozpatrywany teren położony jest terenie działki stanowiącej zespół zabudowań mieszkalnych, koszarowych, administracyjnych, gospodarczych i magazynowych dawnego 10 Pułku Ułanów Litewskich wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr WKZ-5340/4/95 z dnia 25.10.1995 r. Działka nr 805/162 nie znajduje się w zakresie obszaru ochrony przyrody. Z sieci uzbrojenia terenu występują: istniejąca sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieć energetyczna, kable telefoniczne i zewnętrzna instalacja gazowa. Dane charakterystyczne: Budynek nr 79 (kuchni) dobudowano do budynku nr 42 (stołówki żołnierskiej) w roku 1974. Budynek należy do grupy budynków niskich do 12 m, posiada kondygnację nadziemną oraz podziemną. Konstrukcję stanowi szkielet żelbetowy o stropach prefabrykowanych typowych DZ-3 oraz żelbetowych monolitycznych w miejscach lokalizacji kotów i urządzeń kuchennych. Stropodach stanowi płyta żelbetowa ułożoną ze stadkiem. Przy budynku znajduje się komin wolnostojący, konstrukcji murowanej o wysokości całkowitej od spodu fundamentów do wierzchu H=27,05m. Budynek wyposażony jest w instalację gazową, odgromową, elektryczną, wentylację grawitacyjną i wymuszoną, wodno-kanalizacyjną, c.o., c.w.u. oraz instalację technologiczną parową. Dane liczbowe: Powierzchnia użytkowa: 710 m2; Kubatura zewnętrzna budynku: 3 812 m3. Budynek nr 42 (stołówki żołnierskiej) wybudowano w roku 1950, jest to obiekt jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek należy do grupy budynków niskich do 12 m. Budynek ma konstrukcją murowaną, z drewnianą więźbą dachową. Budynek wyposażony jest w instalację odgromową, elektryczną, wentylację grawitacyjną i wymuszoną, wodno-kanalizacyjną, c.o. oraz c.w.u. Dane liczbowe: Powierzchnia użytkowa: 953 m2; Kubatura zewnętrzna budynku: 5054 m3. I. Dokumentacja techniczna powinna zawierać n/w opracowania: 1. Projekt „budowlano – wykonawczy” branży architektoniczno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w tym inwentaryzację budowlaną w zakresie niezbędnym do wykonania projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i ekspertyzami do uzyskania pozwolenia na budowę (5 egz.). 2. Wytyczne do opracowania instrukcji BIOZ (5 egz.). 3. Dokumentację kosztorysową (3 egz.) – kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót z podziałem na poszczególne branże opracowane wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (poz. 1389 Dz.U. nr 130). 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.). 5. Całość dokumentacji sporządzona w wersji elektronicznej na nośniku CD lub Pendrive (2 egz.) zapisane w formacie: „.pdf”, „.doc”, „.docx”, „.dwg” oraz dodatkowo część kosztorysowa w formie edytowalnej – format „.ath”. II. Projekt budowlano – wykonawczy wraz z częścią kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych należy uzgodnić: 1. Z Zamawiającym – 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku. 2. Z innymi instytucjami, których opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych są niezbędne do uzyskania pozwolenia na realizację zadania. III. Zakres opracowania obejmuje: 1. Zakres rzeczowy 1.1. Zakres rzeczowy branży budowlanej. 1.1.1. Remont komina wolnostojącego wraz z wymianą czapki kominowej i drabiny zewnętrznej 1.1.2. Montaż i wymiana daszków nad wejściem do budynku, 1.1.3. Prace związane z zagospodarowaniem terenu, remont nawierzchni wokół budynku z kostki brukowej, 1.1.4. Wymiana starych drzwi zewnętrznych, 1.1.5. Wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz termoizolacyjnej ścian piwnicznych wraz odkopaniem budynku i wykonaniem opaski z kostki brukowej, 1.1.6. Częściowa wymiana tynków na cokole budynku kuchni, 1.1.7. Docieplenie warstw stropodachu budynku kuchni wraz z wymianą nawierzchni dachu, 1.1.8. Montaż zewnętrznych drabin na dach budynku, 1.1.9. Remont betonowych schodów zejściowych do piwnicy, 1.1.10. Remont pomieszczeń wewnętrznych kotłowni w piwnicy wraz z wymianą posadzek, 1.1.11. Skucie starych tynków wewnętrznych, glazur i wykonanie nowych w wraz z pracami malarskimi fabrami dedykowanymi do pomieszczeń mokrych, 1.1.12. Naprawa bruzd w przegrodach budowalnych po przeprowadzonych pracach instalacyjnych, 1.1.13. Remont posadzek antypoślizgowych wraz z wyrównaniem oraz montażem odwodnień liniowych w budynku kuchni, 1.1.14. Wymiana wewnętrznych parapetów lastrykowych na nowe z konglomeratu, 1.1.15. Częściowa wymiana wewnętrznej drewnianej stolarki drzwiowej i okiennej, 1.1.16. Remont pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych wraz z wykonaniem warstw izolacyjnych; 1.1.17. Wykonanie sufitu podwieszonego w części pomieszczeń wewnętrznych; 1.1.18. Wymiana części posadzek w budynku stołówki (zmywalnia, sala kawowa), 1.1.19. Montaż nawiewników okiennych w części pomieszczeń kuchni. 1.2. Zakres rzeczowy branży sanitarnej. 1.2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej: demontaż starych kanałów wentylacyjnych, wentylatorów, okapów w pomieszczeniach budynku Nr 79 oraz w budynku Nr 42. 1.2.2. Wentylacji technologiczna kuchni nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Nawiew powietrza do kuchni i zaplecza kuchennego realizowany przez układy wentylacyjne zbudowane z kanałów wentylacyjnych typu A/I wyposażonych w kratki wentylacyjne. Powietrze przygotowywane w centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Centrala wyposażona w układ sterowania i automatyki. Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie -1. Centrala przystosowana do odprowadzenia powietrza z nad okapów kuchennych. Wywiew powietrza z kuchni realizowany przez okapy kuchenne wyciągowo-nawiewne z wiązką wychwytującą zanieczyszczenia powietrza oraz z filtrem TurboSwing o sprawności wychwytu tłuszczu do 98%, z możliwością regulacji wydajności. Nawiew powietrza do kuchni realizowany poprzez kratki wentylacyjne zlokalizowane na kanałach wentylacyjnych oraz okapy kuchenne. Powietrze zewnętrzne będzie filtrowane, nagrzewane zimą do temperatury nawiewu 20 ⁰C i przetłaczane do sieci kanałów. Nawiew i wywiew powietrza za pośrednictwem kratek wentylacyjnych wyposażonych w przepustnice. Centrala zasilana w świeże powietrze z istniejącej czerpni. Kanały powietrza świeżego (przed centralą nawiewną) zaizolowane termicznie wełną mineralną laminowaną folią aluminiową o grubości 100mm. Kanał powietrza wyrzutowego – izolacja termiczna 50mm. Kanały nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego- bez izolacji termicznej. Kanały nawiewne i wywiewne w pomieszczeniu wentylatorni oraz w piwnicy zaizolowane wełną mineralną laminowaną folią aluminiową, grubość izolacji 30mm Wyrzut powietrza – wyrzutnia dachowa zlokalizowana na dachu budynku. Regulacja instalacji przy pomocy regulatorów przepływu, przepustnic regulacyjnych i nastawnych nawiewników/wywiewników. Wydajność centrali wentylacyjnej regulowana poprzez regulator sterujący wydajnością wentylatorów umieszczonych w centrali. Sterowanie ograniczać będzie ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego z kuchni w zależności od zapotrzebowania wynikającego z ilości działających urządzeń. W celu zapewnienia właściwych ilości powietrza w pomieszczeniach zaplecza kuchni (wydawania posiłków, zmywalni lewej, zmywalni prawej, magazyn, pomieszczenia socjalne) na odgałęzieniu na te pomieszczenia przewidziano regulatory stałego przepływu utrzymujące obliczeniową wydajność powietrza niezależnie od trybu pracy centrali wentylacyjnej. 1.2.3. Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła dla stołówki żołnierskiej oraz sali konferencyjnej. Nawiew i wywiew powietrza realizowany przez układy wentylacyjne zbudowane z kanałów wentylacyjnych blaszanych typu A/I wyposażonych w kratki wentylacyjne i nawiewniki i wywiewniki szczelinowe. Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Centrala wyposażona w układ sterowania i automatyki. Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie -1. Powietrze zewnętrzne będzie filtrowane, nagrzewane zimą do temperatury nawiewu 20 ⁰C i przetłaczane do sieci kanałów. Nawiew i wywiew powietrza za pośrednictwem kratek wentylacyjnych wyposażonych w przepustnice oraz nawiewniki i wywiewniki szczelinowe zasilane ze skrzynek rozprężnych. Centrala zasilana w świeże powietrze z istniejącej czerpni. Kanały powietrza świeżego (przed centralą nawiewną) zaizolowany termicznie wełną mineralną na folii alu o grubości 100mm. Kanał powietrza wyrzutowego – izolacja termiczna 50mm. Kanały nawiewne i wywiewne w pomieszczeniu wentylatorni , w piwnicy, na parterze, w pomieszczeniu stołówki zaizolowane wełną mineralną laminowaną folią aluminiową, grubość izolacji 30mm. Wyrzut powietrza – wyrzutnia dachowa zlokalizowana na dachu budynku. Regulacja instalacji przy pomocy przepustnic regulacyjnych i nastawnych nawiewników/wywiewników. 1.2.4. Wentylacja pomieszczeń sanitarnych układ WC. W pomieszczeniach toalet przewidziano zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej. Układy wentylacyjne zbudowane z kanałów wentylacyjnych blaszanych typu A/I wyposażonych w kratki wentylacyjne wywiewne. Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych realizowany będzie poprzez kratki transferowe w drzwiach toalet. Na kanale wywiewnym przewidziano wentylator kanałowy. 1.2.5. Wentylacja pomieszczeń socjalnych zaplecza kuchni (wydawalnia posiłków, zmywalnia lewa, zmywalnia prawa, magazyn, pomieszczenia socjalne). W pomieszczeniach socjalnych zaplecza kuchni przewidziano zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej przez układy wentylacyjne zbudowane z kanałów wentylacyjnych blaszanych typu A/I wyposażonych w kratki wentylacyjne. Nawiew do pomieszczeń realizowany będzie z układu nawiewnego kuchni. Wywiew powietrza poprzez układ wywiewny pomieszczeń sanitarnych układu WC. Na kanale wywiewnym przewidziano wentylator kanałowy. 1.2.6. Wentylacja pomieszczenia kotłowni parowej. W pomieszczeniu kotłowni parowej przewidziano zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewnej. Nawiew do kotłowni realizowany będzie kanałem typu ,,Z’’ z zamontowanym wentylatorem osiowym włączanym automatycznie gdy temperatura w pomieszczeniu kotłowni przekroczy 22⁰C. Kanał wywiewny wyposażony zostanie w kratkę wywiewną, umieszczony w odległości 0,3m od stropu kotłowni. 1.2.7. Instalacja klimatyzacji. W pomieszczeniu stołówki oraz w sali konferencyjnej przewidziano instalacje klimatyzacji. Jednostki wewnętrzne usytuowane zostaną w przestrzeni stropu a jednostka zewnętrza na dachu nad kuchnią. Przewody z czynnikiem chłodniczym wykonane z rur miedzianych izolowanych przystosowanych do instalacji klimatyzacyjnej. Każda z jednostek wewnętrznych kontrolowana będzie z własnego oddzielnego sterownika przewodowego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. 1.2.8. Instalacja centralnego ogrzewania. Demontaż starych grzejników i demontaż starych rur doprowadzających ciepło (gałązek, przewodów tranzytowych pod stropem i w piwnicach), demontaż starej instalacji węzła c.o, węzła c.w.u. W pomieszczeniach budynku Nr 79 oraz w budynku Nr 42 przewidziano montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania. Montaż nowych przewodów tranzytowych, pionów oraz gałązek do grzejników. Montaż nowego węzła c.o, c.w.u. Montaż grzejników stalowych, płytowych typu CV wyposażonych w zawory z nastawą wstępną z głowicą termostatyczną oraz zawory zespolone na podejściu do grzejnika, grzejniki montowane do ścian lub podłogi za pomocą systemowych wsporników. Montaż grzejników łazienkowych, drabinkowych typ Santorini. Przewody grzewcze piony i poziomy w piwnicy z rur KAN-therm ze stali węglowej, ocynkowane zewnętrznie STEEL, podłączenia zaprasowane typu Press. Przewody grzewcze- podejścia do grzejników z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX z wkładką aluminiową. Mocowanie przewodów do konstrukcji za pomocą systemowych punktów stałych i podpór przesuwnych zgodnie z wytycznymi producenta przewodów. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Przewody poziome, piony prowadzone na wierzchu ścian oraz przewody tranzytowe i prowadzone pod stropem w piwnicach zaizolowane termicznie otuliną PUR w osłonie PVC. Izolacja termiczna przewodów prowadzonych w podłodze oraz w ścianach izolacją z polietylenu. W skład węzła c.o będą wchodziły: nowe rozdzielacze c.o, układy pompowe(1+1 rezerwowa), zawór mieszający, armatura odcinająca, armatura kontrolno-pomiarowa, odpowietrzająca i spustowa, wymiennik ciepła płytowy lutowany, zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze przeponowe, układ automatycznej regulacji pogodowej, sterowanie węzła. W skład węzła c.w.u będzie wchodził: nowy wymiennik ciepła płytowy lutowany, zbiornik c.w.u, nowe rozdzielacze, układy pompowe (1+1 rezerwowa), armatura odcinająca, armatura kontrolno-pomiarowa, odpowietrzająca i spustowa, zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze przeponowe, sterowanie węzła. 1.2.9. Instalacja ciepła technologicznego. Instalacja ciepła technologicznego doprowadzać będzie czynnik grzewczy do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zlokalizowanej w piwnicy. Przewody grzewcze z rur KAN-therm ze stali węglowej, ocynkowane zewnętrznie STEEL, podłączenia zaprasowane typu Press. Nagrzewnice wentylacyjne będą posiadały indywidualne węzły regulacyjno-przyłączeniowe, zawierające zawory regulacji automatycznej i ręcznej oraz odcinające, armaturę kontrolno-pomiarowa, odpowietrzającą i spustową. Przewody prowadzone na wierzchu ścian oraz przewody tranzytowe i prowadzone pod stropem w piwnicach zaizolowane termicznie otuliną PUR w osłonie PVC. 1.2.10. Instalacja zimnej wody i ciepłej wody użytkowej. Demontaż starej instalacji zimnej wody, instalacji ciepłej wody użytkowej. Instalacja zimnej wody i ciepłej prowadzona będzie na poziomie piwnic a następnie wyprowadzona na poziom parteru gdzie zasili przybory sanitarne. Instalacje należy wykonać z rur polipropylenowych PN10(woda zimna) i z rur polipropylenowych zespolonych PN20 z wkładką aluminiową(woda ciepła) łączonych przez zgrzewanie. Przewody należy zaizolować otuliną polietylenową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. 1.2.11. Instalacja wody dla wewnętrznych hydrantów p.poż. W budynku przewidziano wykonanie nowej instalacji wewnętrznej hydrantów przeciwpożarowych z której zasilane zostaną hydranty DN25 na parterze oraz DN33 w piwnicy. Hydranty wewnętrzne z szafką w wersji nad tynkowej, zawieszany, uniwersalny z wężem półsztywnym z miejscem na gaśnice pod zwijadłem. W przypadku konieczności zamontować zestaw do podnoszenia ciśnienia wody w instalacji hydrantowej. 1.2.12. Instalacja pary. Demontaż starej instalacji pary: stacji uzdatniania wody, zbiornika wody zasilającej, rurociągów pary, armatury odcinającej, armatury kontrolno-pomiarowej, izolacji rurociągów. Przewidziano montaż nowej instalacji pary wraz z zamontowaniem nowego kotła parowego jako rezerwę z celu zwiększenia niezawodności instalacji. Przewidziano również wyposażenie istniejącego kotła parowego w zawory automatycznego odmulania i odsalania, nową szafę sterującą w celu poprawy pracy instalacji. W skład nowej instalacji pary będzie wchodził: nowy kocioł parowy, komin do nowego kotła, palnik olejowy, nowa ścieżka olejowa, rozdzielacz pary, zbiornik wody zasilającej z odgazowywaczem termicznym, zawory odcinające kołnierzowe z dławnicą mieszkową, zawory zwrotne płytkowe międzykołnierzowe, filtry pary, odwadniacze pływakowe, rozprężacz odsolin, chłodniczka próbek wody, zawory automatycznego odsalania, zawory automatycznego odmulania, zawory bezpieczeństwa, pompy wody zasilającej kocioł (1+1 rezerwowa), stacja uzdatniania wody (zawór antyskażeniowy, wodomierz, filtr wody, zmiękczacz, filtr węglowy, odwrócona osmoza, zestaw do korekty ph ), studnia schładzająca, pompa zatapialna do wody brudnej, armatura kontrolno-pomiarowa, sterowanie stacją uzdatniania wody, sterowanie automatyką kotłowni. Instalacja pary i kondensatu wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Instalacja stacji uzdatniania wody wykonana z rur, kształtek i armatury odcinającej z PVC-U, łączonych przez klejenie. Rurociągi pary, rozprężacz pary, odgazowywacz termiczny, zaizolowane termicznie wełną mineralną o grubość 100mm. Osłonięte płaszczem z blachy aluminiowej. Rurociągi kondensatu zaizolowane termicznie wełną mineralną o grubości 50mm. Osłonięte płaszczem z blachy aluminiowej. 1.3. Zakres rzeczowy branży elektrycznej. Zasilanie remontowanego budynku odbywa się z elektroenergetycznej sieci rozdzielczej niskiego napięcia należącej do Zamawiającego (napięcie znamionowe 230/400V). Na postawie umów dostawy energii Zamawiający posiada zapewnienie dostaw mocy w ilości 60 kW. O zwiększenia mocy przyłączeniowej niezbędnej wysokości 190 kW wystąpił stosownym pismem. W projekcie należy sporządzić obliczenia mocy szczytowej budynku. W złączu kablowym zamontować automatyczny układ systemu załączania rezerwy z trafostacji zlokalizowanej na terenie kompleksu wojskowego oraz przyłącze agregat sieć zasilające obwody elektryczne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania budynku kuchni. Rozdział energii elektrycznej w budynku powinien być przystosowany do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Istniejąca linia kablowa powinna być poddana analizie spełnienia warunków bezpieczeństwa eksploatacji instalacji oraz (w razie konieczności) wymieniona wraz z całością osprzętu. W tablicy TG zlokalizowanej przy wejściu do budynku zamontować zabezpieczania linii zasilających poszczególne tablice, tablice odbiorników technologicznych budynku oraz zabezpieczenia przelicznikowe i licznik energii elektrycznej. Rozdzielnie dystrybucyjne wykonać w osłonach min IP 40. System powinien gwarantować zamykanie na klucz typowy dla całego budynku. Drzwiczki wyposażyć w odpowiednie napisy z nazwą tablicy oraz schematem. Jako system ochrony przez dotykiem pośrednim zaprojektować samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieciowym TN. Z uwagi na zły stan instalacji elektrycznych przewidziano demontaż istniejącej instalacji oświetleniowych i gniazd 1-fazowych i 3-fazowych wraz z osprzętem, oprawami i przewodami elektrycznymi i elektroenergetycznymi. W obiekcie zaprojektować całościowo instalacje elektryczne: - instalację oświetlania ogólnego i awaryjnego wnętrz światłem elektrycznym (zgodnie z wymaganiami w tym zakresie); - instancję gniazd hermetycznych 1-fazowe i 3-fazowe; - instalację sterowania oświetleniem; - instalację połączeń wyrównawczych; - instalację uziemienia; - instalację przepięciową i odgromową; - instalację siłowo – sterownicza kotłowni parowej; - instancję zasilającą urządzenia technologiczne (zmywarkę tunelową, centrale wentylacyjne, komory chłodnicze, zamrażarki, pompy itd.) W rozdzielni TG na parterze budynku należy zamontować główną szynę wyrównawczą, do której należy podłączyć: - główną szybę ochronną; - instancję odgromową; - instalację wodociągową i parową; - instalację gazową; - metalowe kanały wentylacyjne ; - metalową instalację kanalizacyjną Instalacja technologiczna kuchni składa z się z następujących urządzeń elektrycznych pobierających energię: Rodzaj urządzenia Ilość w szt. KUCHENNY CIĄG WYDAWCZY (pobór 10kW) 1 KOMORA CHŁODNICZA 7,5 m3 1 LODÓWKA DO PRZECHOWYWANIA PRÓBEK 1 LODÓWKA ELECTROLUX 1 SCHŁADZARKO-ZAMRAŻARKA SZOKOWA 1 SZAFA CHŁODNICZA EDESA 2 SZAFA CHŁODNICZA 700 L 2 SZAFA CHŁODNICZA 1400 L 1 ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA 2 SZAFA CHŁODNICZA 640 L 1 PIECKONWERCYJNO-PAROWY 6XGN ELEKTRYCZNY 1 PIEC KONWERCYJNO-PAROWY 10XGN ELEKTRYCZNY 1 PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY FAGOR 20XGN 1 PATELNIA ELEKTRYCZNA PE-40 2 PATELNIA ELEKTRYCZNA 0,25 1 ZMYWARKA TUNELOWA (pobór 40kW) 1 ZMYWARKA KAPTUROWA 1 KUCHENKA ELEKTRYCZNA – 4-PALNIKOWA 1 KRAJALNICA ŻYWNOŚCI MA-GA 1 OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW 1 ZAMRAŻARKA 600 L 1 ZAMRAŻARKA 400 L 1 MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA 200 KW 1 MASZYNKA DO ROZDRABNIANKIA WARZYW 2 KRAJALNICA PIECZYWA 1 WYPARZACZ ELEKTRYCZNY 1 KOCIOŁ GAZOWY 50 L 3 KOCIOŁ GAZOWY 80 L 1 KOCIOŁ PAROWY 500 L 2 KOCIOŁ PAROWY 300 L 2 KOCIOŁKI PAROWE 3X30 L 1 Projekt należy opracować z uwzględnieniem stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu, w zakresie dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów i standardów. 1. Zakres robót. 1.1. Roboty budowlane 1.1.1. Roboty rozbiórkowe; 1.1.2. Prace montażowe 1.1.3. Roboty betonowe; 1.1.4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej; 1.1.5. Wymiana stolarki okiennej; 1.1.6. Wymiana stolarki drzwiowej ; 1.1.7. Wymiana parapetów; 1.1.8. Wykonanie tynków; 1.1.9. Szpachlowanie; 1.1.10. Roboty malarskie; 1.1.11. Układanie płytek na posadzkach i ścianach ze spoinowaniem. 1.1.12. Roboty posadzkowe; 1.1.13. Roboty dekarskie związane z pokryciem dachu; 1.1.14. Praca rusztowań/pomostów roboczych; 1.1.15. Prace związane z zagospodarowaniem terenu 1.1.16. Inne prace budowlane nie ujęte powyżej. 1.2. Roboty sanitarne 1.2.1. Prace demontażowe; 1.2.2. Wymiana instalacji c.o.; 1.2.3. Wymiana instalacji c.w.u. i instalacji kanalizacyjnej; 1.2.4. Wymiana armatury i przyborów sanitarnych; 1.2.5. Wymiana wentylacji mechanicznej; 1.2.6. Wymiana instalacja ciepła technologicznego 1.2.7. Wymiana instalacji parowej 1.2.8. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej 1.2.9. Wykonanie instalacja wody dla wewnętrznych hydrantów p.poż 1.2.10. Prace towarzyszące. 1.3. Roboty elektryczne 1.3.1. Prace demontażowe; 1.3.2. Wymiana kabli zasilających budynki; 1.3.3. Wymiana rozdzielni niskiego napięcia przy trafostacji 1.3.4. Wymiana złącza kablowego 1.3.5. Wymiana rozdzielnicy głównej i dystrybucyjnych 1.3.6. Wymiana instalacji obwodów oświetleniowych i gniazdowych; 1.3.7. Prace montażowe osprzętu i opraw oświetleniowych; 1.3.8. Wykonanie zasilania stałych urządzeń zamontowanych w budynku 1.3.9. Inne prace towarzyszące; 1.3.10. Prace kontrolno – pomiarowe. 2. Szczegółowy zakres prac 2.1. Prace wstępne 2.1.1. Wykonanie inwentaryzacji budynku; 2.1.2. Opracowanie mapy do celów projektowych. 2.2. Projekty budowlane 2.2.1. Projekt architektoniczny budynku. Projekt zagospodarowania terenu; Projekt architektoniczny; Uzgodnienia projektu architektoniczno – budowlanego i projektu zagospodarowania terenu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku 2.2.2. Projekt konstrukcyjny i ekspertyza techniczna stolarki okiennej i drzwiowej - w razie potrzeby, na żądanie Konserwatora Zabytków. 2.2.3. Projekt branży sanitarnej. 2.2.4. Projekt branży elektrycznej. 2.3. Projekty wykonawcze z prawem do bezterminowego ich wykorzystania oraz z możliwością wprowadzenia nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami 2.3.1. Projekt architektoniczny, detale architektoniczne. 2.3.2. Projekt konstrukcji. 2.3.3. Projekty instalacji sanitarnej. 2.3.4. Projekt instalacji i sieci elektrycznej. 2.4. Przedmiary, kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2.4.1. Robót budowlanych. 2.4.2. Robót sanitarnych 2.4.3. Robót elektrycznych IV. Projekt budowlano – wykonawczy wraz z częścią kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych należy sporządzić zgodnie z: 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164 j.t. z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 j.t.). 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z późn. zm.). 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126). 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462). 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). 9. Instrukcja o Ochronie Przeciwpożarowej w Resorcie Obrony Narodowej P.poż. 3/2014. 10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2016.191 j.t. z późn. zm.). 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z późn. zm.). 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004.130.1389 z późn. zm.) 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). 14. Rozporządzenie Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923). 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2016.93). 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U.2016.1601). 17. Z innymi przepisami „związanymi”. V. Warunki realizacji zadania 1. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania narady koordynacyjnej dotyczącej omówienia przyjętych rozwiązań (przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego i Użytkownika) – w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. W przypadku braku akceptacji zaproponowanej koncepcji projektant zobowiązuje się do zorganizowania kolejnej narady w przeciągu 2 tygodni. 2. Kompletną dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami, wymaganymi w punkcie II, Wykonawca złoży Zamawiającemu w celu weryfikacji i akceptacji – w terminie 7 dni przed złożeniem wniosku o uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej na realizację robót do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o terminie złożenia wniosku. 3. Wykonawca uzyska wszelkie decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie i sprawdzenia do pozwolenia na budowę w trakcie realizacji umowy. 4. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem decyzji, uzgodnień, pozwoleń, itp. spoczywają po stronie Wykonawcy. 5. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 6. Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej (w wersji edytowalnej i nieedytowalnej). 7. Wykonawca/Projektant ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 8. Wykonawca/projektant będzie weryfikował na własny koszt otrzymane od Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem zgodności ze stanem faktycznym. 9. W przypadku nie posiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca/Projektant zobowiązany będzie uzyskać je we własnym zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.\ 10. Dokumentacja projektowa zawierać będzie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz oświadczenia, że jest wykonana zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w wykaz opracowań. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 11. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia oraz powinna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przez przepisy prawa. 12. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy. 13. Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej i ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. 14. Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących organizacji robót, standardu i jakości wykonania, właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych oraz metod i sposobu oceny jakości wykonania zleconych prac zostanie określony w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 15. Wykonawca/Projektant będzie prowadził nadzory autorskie w trakcie realizacji robót budowlanych ujętych w swojej dokumentacji. 16. Wykonawca wraz z pracownikami przed przystąpieniem do realizacji usługi zostanie przeszkolony przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych lub osobę przez niego upoważnioną (szkolenie bezpłatne) w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zapoznany z zasadami systemu przepustkowego obowiązującego w odpowiednim kompleksie wojskowym. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych z dnia 05 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2016.1167 j.t. z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych w tym zakresie przez uprawnione organy. 18. Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie dalszego podwykonawcy. VI. Na etapie przygotowania oferty przetargowej w przypadku zaistnienia konieczności dokonania wizji lokalnej na obiekcie stanowiącym rzeczowe opracowanie – osoba do kontaktu: p. Łukasz ZIEZIULA – tel. 261 398 112. VII. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. UWAGA: Wszelkie założenia projektowe muszą być konsultowane z Zamawiającym. Wszelkie mapy, decyzje, uzgodnienia, opinie Wykonawca/Projektant ma pozyskać we własnym zakresie. Firma projektowa powinna posiadać uprawnienia do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. Planowane zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu: 17.07.2019 r. o godz. 10:00 na terenie JW w Białymstoku. W sprawie zebrania należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną: p. Łukaszem ZIEZIULĄ, tel. 261 398 112. Zebranie, o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71221000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące). Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 22.07.2019 r. do godz.: 09.0

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information