Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock w roku szkolnym 2019/2020

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496389)

Client
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
State
mazowieckie
Address
05-140 Serock, ul. Kościuszki 15
Phone
0-22 782 62 98
Fax
0-22 768 35 65
www
www.serock.pl
E-Mail
zosip@serock.pl
Created
2019-07-11

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ul. Kościuszki 15 05-140 Serock mazowieckie tel. 0-22 782 62 98 fax. 0-22 768 35 65 REGON 11840059000000 www.serock.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock w roku szkolnym 2019/2020

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2019/2020. 3.1 Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje dowożenie uczniów i wychowanków z terenu Miasta i Gminy Serock objętych obowiązkiem dowożenia do szkół i przedszkoli w dniach, w których będą realizować obowiązek szkolny lub przedszkolny. W roku szkolnym 2019/2020 zakładamy maksymalnie 188 dni dowozu w części zamówienia I, II, III, IV, V oraz 223 dni dowozu w części zamówienia VI. 3.2 Pod pojęciem dowożenia uczniów rozumie się dowożenie i odwożenie uczniów do szkół wg rozkładów jazdy stanowiących załączniki nr 1a, 1b, 1c. 1d, 1e, 1f z zastrzeżeniem możliwości zmiany godzin kursów dowożenia i odwożenia wynikających z realnego zapotrzebowania. 3.4 Wykonawca będzie świadczył usługi wg. rozkładu jazdy stanowiącego załącznik do SIWZ. Godziny kursów przyjazdu i odjazdu autobusów szkolnych uzależnione będą od planu lekcji uczniów uprawnionych do dowozu. 3.5 Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności uzasadniających wprowadzenie ewentualnych zmian w rozkładzie jazdy (np. zmiana godzin dowożenia, zmiana trasy dowożenia, inne zdarzenia losowe itp.). Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmiany w rozkładzie jazdy, jeżeli będzie to korzystne dla przewożonych uczniów i wprowadzić je po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 3.6 Zamawiający zastrzega możliwość odwołania poszczególnych kursów lub całkowitego odwołania dowozów w konkretne dni, wynikające ze szczególnych lub nieprzewidzianych okoliczności. 3.7 W części zamówienia I, II, III, IV Wykonawca w ramach umowy, zaplanuje nieodpłatne przewozy uczniów na wyjazdy edukacyjno - kulturalno – sportowe, konkursy, na basen w związku z realizacją programu nauki pływania itp. zgodnie z potrzebami Zamawiającego, min. 50 km a maks. 100 km miesięcznie, przy czym wykonany kurs liczony jest jako odległość ze szkoły do celu i z powrotem, w dniach od poniedziałku do piątku. Zadeklarowana ilość kilometrów w ramach nieodpłatnych przewozów uczniów stanowi kryterium oceny ofert. W przypadku niewykorzystania limitu kilometrów, niewykorzystana liczba kilometrów przechodzi na następne miesiące. 3.8 Części zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 3.9 Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia maksymalnej liczby części zamówienia, tylko jednej części zamówienia, zapewniając w tym celu odpowiednią ilość pojazdów oraz osób do realizacji zamówienia. 3.10 Miejsce realizacji: Teren Miasta i Gminy Serock – dla zadania częściowego: I, II, III, IV Teren Miasta i Gminy Serock oraz Legionowo, Pułtusk, Nasielsk – dla zadania częściowego nr V Teren Miasta i Gminy Serock – Warszawa dla zadania częściowego nr VI. 3.11 W części zamówienia VI Wykonawca w oparciu o ustalenia z rodzicami ustali optymalny harmonogram dowożenia i odwożenia, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania uczniów w podróży i przedstawi go Zamawiającemu. 3.12 Przedmiot zamówienia nie obejmuje kosztów dojazdu Wykonawcy do początkowego przystanku i odjazdu z ostatniego przystanku kończącego trasę. 3.13 Zamawiający zapewni opiekę nad przewożonymi uczniami, z wyłączeniem opieki nad przewożonymi uczniami niepełnosprawnymi na trasie VI, którą zapewnia Wykonawca. 3.14 Wykonawca zapewnia autobus spełniający wymogi bezpieczeństwa do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, w tym przewożenia osób niepełnosprawnych. 3.15 Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. 3.16 Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2019 r, poz.58 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r, poz. 1990 ze zm.). 3.17 Zamawiający zastrzega, iż przewóz uczniów może odbywać się wyłącznie w zakresie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów specjalnych. 3.18 Wykonawca realizujący zamówienie na trasach I, II, III, IV, zobowiązany jest wykonywać usługę autobusem o co najmniej 40 miejscach siedzących łącznie z siedzeniem dla kierowcy, wyposażonym na wszystkich siedzeniach w pasy bezpieczeństwa i rokiem produkcji nie wcześniejszym niż 2005. Do obsługi trasy II wymagane są 2 autobusy. Wykonawca realizujący zamówienie na trasie V - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz do Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pułtusku i do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” w Nasielsku musi wykonywać usługę odpowiednio oznakowanymi 2 pojazdami, w tym: jeden, o co najmniej 14 miejscach siedzących łącznie z siedzeniem dla kierowcy, drugi o co najmniej 9 miejscach siedzących łącznie z siedzeniem dla kierowcy, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd z 14 miejscami siedzącymi, musi być przystosowany do przewozu wózków inwalidzkich (adnotacja w dowodzie rejestracyjnym), obydwa pojazdy mają być wyposażone na wszystkich siedzeniach w pasy bezpieczeństwa i sprawną klimatyzację wyprodukowane nie wcześniej niż w 2008 r. 3.19 Wykonawca realizujący zamówienie na trasie VI - dowożenie ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Warszawie przy ul. Krasińskiego i do Zespołu Placówek Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczych w Warszawie przy ul. Bełskiej musi wykonywać usługę pojazdem odpowiednio oznakowanym i przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu wózków inwalidzkich (adnotacja w dowodzie rejestracyjnym), wyposażonym na siedzeniach w pasy bezpieczeństwa i sprawną klimatyzację, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2008r. 3.20 W przypadku składania ofert na więcej niż jedną trasę dowożenia uczniów z gminy Serock w roku szkolnym 2019/2020 – Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą pojazdów, tzn. jeden pojazd może obsługiwać tylko jedną trasę. Powyższa zasada dotyczy każdej z linii w ramach trasy dla części II i V 3.21 Pojazdy do przewozu uczniów muszą posiadać aktualne badanie techniczne pojazdu (wpis w dowodzie rejestracyjnym) oraz opłacone polisy ubezpieczenia: OC na pojazd zgłoszony do przewozu oraz polisę NNW ubezpieczenia kierowcy i pasażerów w pojeździe od następstw nieszczęśliwych wypadków. 3.22 Wykonawca musi realizować usługi za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania zamówienia, przy czym jeden kierowca może obsługiwać tylko jedną trasę. 3.23 W przypadku trasy VI Wykonawca musi zapewnić osobę, która będzie sprawować opiekę nad przewożonymi uczniami, która jest przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60100000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1. dla zadania częściowego nr I: 2 700.00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset 00/100) 2. dla zadania częściowego nr II: 6 000.00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100) 3. dla zadania częściowego nr III: 1

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information