Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych z w zbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z odcinkiem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Podłęże". Dotyczy przejścia w km 1+231 odc. ref.320 drogi wojewódzkiej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496387)

Client
Gmina Niepołomice
State
małopolskie
Address
32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13 13
Phone
12 2509404
Fax
12 2509400
www
www.niepolomice.pl
E-Mail
zp@niepolomice.com
Created
2019-07-11

Gmina Niepołomice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Niepołomice Plac Zwycięstwa 13 13 32-005 Niepołomice małopolskie tel. 12 2509404 fax. 12 2509400 REGON 35155537000000 www.niepolomice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych z w zbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z odcinkiem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Podłęże". Dotyczy przejścia w km 1+231 odc. ref.320 drogi wojewódzkiej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a. Branża Drogowa: - roboty rozbiórkowe, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z krawężnikiem, - wykonanie odwodnienia, - oznakowanie poziome i pionowe. b. Branża elektryczna: - wykonanie przepychu lub przewiertu pod jezdnią, - układanie kabli w rurach osłonowych, - montaż i stawianie słupów stalowych oraz wysięgników rurowych, - budowa studni kablowych, - montaż sygnalizatorów kierunkowych oraz sygnalizatorów dla pieszych, - montaż sterownika sygnalizacji świetlnej. c. Branża oświetlenie przejścia dla pieszych: - wykonanie przepychu lub przewiertu pod jezdnią, - ułożenie rur osłonowych, - ułożenie kabli w rurach osłonowych i w rowach kablowych, - montaż i stawianie słupów oświetleniowych, - montaż wysięgników rurowych, - montaż opraw oświetleniowych, d. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni projekt organizacji ruchu na czas budowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentcji projektowej i STWiORB Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót podstawowych tj. roboty drogowe, roboty elektryczne wraz z sygnalizacją świetlną. 1) Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe, sprzętowe i podobne. 2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dz. u. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ. 4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45100000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information