Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, tj. wewnątrz i na zewnątrz

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496384)

Client
Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10
Phone
0-15 8420562, 8426866,
Fax
0-15 8426866
www
www.biblioteka.stalowawola.pl
E-Mail
biblioteka@mbpstalowawola.pl,
Created
2019-07-11

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 0-15 8420562, 8426866, fax. 0-15 8426866 REGON 28448600000000 www.biblioteka.stalowawola.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, tj. wewnątrz i na zewnątrz

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Kompleksowe utrzymanie czystości poprzez świadczenie usług codziennego sprzątania wewnątrz i na zewnątrz w obrębie wejść i wjazdów, w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem urządzeń, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na środowisko oraz czyszczone powierzchnie i elementy wyposażenia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, usytuowanego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10. Wyżej wymienione środki czyszczące winny posiadać odpowiednie zezwolenia i atesty dopuszczające do stosowania w Polsce wydane przez właściwe organy. Środki winny być stosowane przed upływem terminu przydatności do użycia i w okresie ważności gwarancji producenta. Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy będzie dostarczał w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe, worki na odpady. Zamawiający zapewni pomieszczenia na przechowywanie sprzętu, środków czystości i materiałów higienicznych. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w tym również - transport, sprzęt ochrony osobistej, odzież roboczą, sprzęt do sprzątania itp. Wszyscy wykonawcy przed przystąpieniem do postępowania przetargowego mają możliwość dokonania oględzin w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, w którym ma być realizowany przedmiot zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu tej czynności z Zamawiającym. Zgodnie art. 29 ust. 3a oraz w związku z art. 36 ust.2 pkt 8a lit b ustawy Wykonawca zostanie zobowiązany do zapewnienia zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w wymiarze 5 pełnych etatów i utrzymania takiego zatrudnienia przez okres trwania Umowy, aby zapewnić rzetelne wykonywanie wszystkich czynności związanych z realizacją usługi. Zamawiający żąda, aby Wykonawca dostarczył oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności będących przedmiotem zamówienia. W celu kontroli spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę Zamawiający może żądać przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami świadczącymi usługi w ramach zadania. Kopie umów powinny zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 2. Opis obiektu: Budynek przeznaczony dla Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli znajduje się przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10 z wjazdami na parking z ul. Floriańskiej i ul. ks. Jerzego Popiełuszki. Składa się z czterech kondygnacji tj.: podziemnej oraz trzech kondygnacji nadziemnych (parter, piętro I i piętro II). Budynek stanowi samodzielną kubaturę niepowiązaną funkcjonalnie z innymi obiektami. Kondygnacja podziemna mieści zarówno powierzchnie usługowe w stosunku do podstawowych funkcji budynku jak: wielostanowiskowy garaż o łącznej sumie stanowisk 23 oraz pomieszczenia techniczne takie jak: węzeł cieplny, pomieszczenie wodomierza, wymiennikownia, serwerownia, pomieszczenie przyłącza elektrycznego z rozdzielnią główną i szafą telekomunikacyjną, szachty instalacyjne, a także magazyny na książki, szatnię z zapleczem oraz sanitariaty. Do połączenia komunikacyjnego z pozostałymi kondygnacjami służą cztery pomocnicze i jedna główna klatka schodowa oraz cztery windy osobowe. Na parterze znajdują się pomieszczenia użytkowe jak: zajmujące najwięcej powierzchni wypożyczalnie i czytelnie książek, a także kawiarnia internetowa, pomieszczenia administracji, ochrony, pomieszczenia socjalne, sanitariaty. Pomieszczenia związane z powierzchniami przeznaczonymi na ruch, podobnie jak w przypadku kondygnacji podziemnej to komunikacja pionowa – klatki schodowe, windy i komunikacja pozioma – korytarze i hol wejściowy. Piętro budynku w znacznej większości zajmują powierzchnie użytkowe przeznaczone na czytelnie i wypożyczalnie oraz podobnie jak na parterze pomieszczenia administracji, kabiny naukowe, sanitariaty, pomieszczenia socjalne i porządkowe. Komunikacja na piętrze jest identyczna jak na parterze. Piętro drugie zajmują głównie czytelnie (sale ćwiczeń), 4 sale konferencyjne (wykładowe) z zapleczami, pomieszczenia porządkowe oraz sanitariaty. Komunikacja stanowi odbicie poprzednich kondygnacji. 3. Zestawienie powierzchni wewnętrznych objętych zakresem sprzątania ( osobno zostaną podane powierzchnie pionowe szklane) : • Piwnica - 1888,03 m2 ; • Parter – 1564,04 m2 ; • I Piętro – 1522,05 m2 ( 67,87 m2 wyłączone z powierzchni objętej przedmiotem zamówienia, są to pomieszczenia zajmowane przez administrację KUL); • II Piętro – 1512,91 m2. Łączna powierzchnia użytkowa budynku Biblioteki Międzyuczelnianej podlegająca sprzątaniu wewnątrz wynosi 6487,03 m2. Szczegółowe zestawienie powierzchni wewnętrznych zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ, z wyłączonymi pomieszczeniami nr 1.11 (pokój socjalny), 1.12 (sekretariat), 1.13 (pomieszczenie administracyjne) na I piętrze, o łącznej powierzchni 67,87 m2, których nie należy uwzględniać do powierzchni objętych zakresem niniejszego zamówienia. 4. Wymiary budynku: 1) szerokość budynku - 42,60 m; 2) długość budynku – 45,60 m; 3) wysokość budynku – 16,8 m; 4) ilość kondygnacji – trzy nadziemne i jedna podziemna. 5. Do powierzchni podlegającej sprzątaniu, należy doliczyć balkony na I i II piętrze ok. 190 m2 (+/- 5%; płytka gres) i 3 kładki zewnętrzne w patio ok. 130 m2 (+/- 5%; impregnowane drewno). Balkony i kładki zewnętrzne muszą być w czasie zimy odśnieżane, w zależności od potrzeby, po opadach śniegu (bez stosowania środków chemicznych). 6. Zestawienie powierzchni szklanych w budynku ( Załącznik nr 10 do SIWZ): budynek Biblioteki charakteryzuje się dużą ilością powierzchni przeszklonych, które w różnych kombinacjach występują na fasadzie budynku, jak również wewnątrz budynku. W środku budynku znajduje się patio, którego ściany są praktycznie w całości wykonane z konstrukcji aluminiowej przeszklonej do wysokości ok. 1,5 m od dachu. Szyby zespolone umieszczone są w ramach aluminiowych, tylko niektóre okna zewnętrzne są otwierane. W budynku na fasadzie znajdują się również elementy szklane nieprzezierne. Zamawiający dołożył starań by precyzyjnie oszacować powierzchnie szklane. Jednakże ze względu na bardzo skomplikowaną konstrukcję szacunki mogą być w granicach 5 % błędne. Wykonawca powinien oszacować w ofercie to ryzyko. 7. Całkowity metraż przeszkleń i okien na zewnątrz budynku, wymagających specjalistycznego mycia, czyli znajdujących się na wysokości powyżej 3 m od podłoża, mierzonych jednostronnie wynosi 828,97 m2. Powierzchnia samych okien wokół budynku ( mierzona jednostronnie), znajdująca się powyżej 3 m nad ziemią, wynosi 394,36 m2. Pozostałe powierzchnie szklane wokół budynku znajdujące się na wysokości powyżej 3 m od podłoża, to drzwi i inne powierzchnie przeszklone: 434,61 m2. Ogólna powierzchnia okien i przeszkleń od strony patio, mierzona jednostronnie wynosi 550,80 m2, w tym: • 397,18 m2 powyżej 3 m od podłoża, • 153,62 m2 na wysokości poniżej 3 m od podłoża. 8. Powierzchnia wokół budynku Biblioteki: 1) 190 m2 (+/- 5%) powierzchnia pokryta płytkami kamiennymi wraz ze schodami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych; 2) 725 m2 (+/- 5%) powierzchnia chodników prowadzących do głównego wejścia do obiektu oraz chodników przyległych do boków a także z tyłu obiektu od strony parkingu i wjazdu do garażu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information