Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496383)

Client
Gmina Knurów
State
śląskie
Address
44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5 5
Phone
32 3392308
Fax
32 2351521, 3392292
E-Mail
zp@knurow.pl
Created
2019-07-11

Gmina Knurów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5 5 44-190 Knurów śląskie tel. 32 3392308 fax. 32 2351521, 3392292 REGON 27625758700000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie”, 2) przygotowanie i złożenie wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, 3) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 4) pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) nad realizacją ww. zadania. 2. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do: 1) uzupełnienia dokumentacji projektowej w zakresie i terminie wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach, w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji w związku ze złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, 2) przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego (w terminach ustalonych przez Zamawiającego) odpowiedzi na pytania wykonawców robót realizujących roboty na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, 3) jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie gwarancyjnym wykonanej na wniosek Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje: 1) stwierdzenie w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową będąca przedmiotem niniejszej umowy, 2) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej wymienionej w ust.1 pkt. 1), a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz naniesienie ich powykonawczo do projektu budowlanego, z zastrzeżeniem konieczności uzgodnienia tych rozwiązań z Zamawiającym, 3) wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, a w razie konieczności sporządzanie szkiców w Dzienniku Budowy, 4) udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji. 5. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 pkt 1 wzoru umowy: 1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1231) o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonania niniejszego zamówienia, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie używania, b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 2) Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian w dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, wynikających z konieczności spełnienia wymogów narzuconych prawem, decyzją administracyjną czy też normami technicznymi, zmian poprawiających bezpieczeństwo oraz zmian mających na celu usuwanie popełnionych przez Projektanta błędów. Wykonawca wyrazi również zgodę na wprowadzenie zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. 3) Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 6. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja opracowana na podstawie niniejszego zamówienia nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz, że w przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw autorskich do dokumentacji lub jej części, w tym prawa własności, praw autorskich osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmie odpowiedzialność wobec osób trzecich. 7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36-cio miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia 8. Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy oraz Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiące załączniki do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71322000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których m

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information