Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni – etap I (dz. nr ewid. 824, 802/2, 802/1, 823) odcinek I w km 0+000 – 0+317.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496380)

Client
Gmina Gorzyce
State
podkarpackie
Address
39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75 75
Phone
015 8361801, 8362075, 8362408
Fax
015 8362209
E-Mail
uggorzyce@rzeszow.uw.gov.pl
Created
2019-07-11

Gmina Gorzyce

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 75 39-432 Gorzyce podkarpackie tel. 015 8361801, 8362075, 8362408 fax. 015 8362209 REGON 83040916900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni – etap I (dz. nr ewid. 824, 802/2, 802/1, 823) odcinek I w km 0+000 – 0+317.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni – etap I (dz. nr ewid. 824, 802/2, 802/1, 823) odcinek I w km 0+000 – 0+317. 2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni – etap I (dz. nr ewid. 824, 802/2, 802/1, 823) odcinek I w km 0+000 – 0+317: - roboty pomiarowe z wyznaczeniem pasa drogowego, - karczowanie krzaków i poszycia, - roboty rozbiórkowe: rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, frezowanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie przepustu z rur fi. 40 cm ze ściankami czołowymi, - roboty ziemne: korytowanie, wykopy, roboty ziemne na przerzut, wykonanie nasypów, ścinanie poboczy, - profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, - wykonanie podbudowy, zjazdów i nawierzchni z kruszywa łamanego, uzupełnienie poboczy gruntem, - skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego (na dług. 180 m), - zabezpieczenie infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi dwudzielnymi, regulacja pionowa studzienek, - oznakowanie pionowe, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information