Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgii wraz dobudową szybu windowego szpitala w Iłży – Etap I

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485978)

Client
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
State
mazowieckie
Address
27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 17
Phone
048 6163175 w. 52, 6163063
Fax
048 6163175
www
www.szpitalilza.com.pl
E-Mail
szrilza@szpitalilza.com.pl
Created
2019-06-12

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17 17 27-100 Iłża mazowieckie tel. 048 6163175 w. 52, 6163063 fax. 048 6163175 REGON 67090229300000 www.szpitalilza.com.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgii wraz dobudową szybu windowego szpitala w Iłży – Etap I

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgii wraz dobudową szybu windowego szpitala w Iłży – Etap I W zakres rzeczowy zamówienia wchodzą: • Roboty budowlane; • Roboty instalacyjne kanalizacyjne; • Roboty instalacyjne wodociągowe; • Roboty instalacyjne co.; • Instalacje elektryczne energetyczne, niskoprądowe, sygnalizacyjne, przyzywowe, radiolinie; • Instalacje gazów medycznych; • Instalacje wentylacji i klimatyzacji; Zamawiający posiada prawomocne zezwolenia na budowę. Szczegółowy zakres robót dostępny jest w formie elektronicznej na stronie http://www.szpitalilza.com.pl i zawarty jest w dokumentacji branżowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dostępny jest także do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty potencjalny Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu objętego inwestycją. Termin wizji do uzgodnienia z Zamawiającym. Niezależnie od powyższego Wykonawca zrealizuje zadanie z zachowaniem następujących zaleceń: 1. Przed zgłoszeniem do odbioru dokona rozruchu instalacji i urządzeń; 2. Wykona konieczne instrukcje wraz z przeszkoleniem personelu; 3. Wszystkie prace nie mogą zakłócić 24-ro godzinnej pracy szpitala; 4. Całość robót musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami BHP, Polskimi Normami, przepisami p.poż, wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, przepisami Prawo Budowlane; 5. Wykonawca robót zobowiązany jest do wnikliwego i dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektowo –wykonawczą . Oznacza to, że do Wykonawcy należy realizacja wszelkich robót wynikających z dokumentacji projektowej i opracowania BIOZ; 6. Wykonawca zorganizuje pomieszczenia magazynowe i socjalne zaplecze dla pracowników na własny koszt; 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się do stosowania materiały o równoważnych parametrach po wcześniejszej akceptacji Zlecającego zgodne z PN; 8. Transport wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania zapewnia Wykonawca na własny koszt; 9. Wszelkie prace powinny być wykonane przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy; 10. W przypadku zaistnienia dokonania zmian w projekcie Wykonawca uzyska stosowną zgodę projektanta i Zleceniodawcy; 11. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach (także w wersji elektronicznej); 12. Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego wywożenia odpadów i ich utylizację na własny koszt; 13. Pracownicy wykonujący zlecenie muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane (dotyczy nadzoru i wykonawstwa); 14. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zlecającego o wszelkich napotkanych przeszkodach i naruszeniach prawa budowlanego podczas realizacji zadania; 15. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 60 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zmówienia. Niezależnie od powyższego Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zlecenia; 16. Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego w ostatnim tygodniu gwarancji, a stwierdzone usterki zostaną naprawione niezwłocznie w ramach udzielonej gwarancji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. 2. Zamawiający określa wadium w wysokości: 38 000,00zł 3. Wadium musi być wniesione do dnia 1 lipca 2019 roku do godz. 10.00 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information