Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485977)

Client
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
State
małopolskie
Address
33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 136
Phone
018 4426488
Fax
018 4426345
E-Mail
pzdrog@pro.onet.pl
Created
2019-06-12

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 136 136 33-300 Nowy Sącz małopolskie tel. 018 4426488 fax. 018 4426345 REGON 49189900000000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska (JNI: 30004226) w km 23+073 w m. Wojnarowa/Wilczyska. 2. W ramach remontu należy wykonać następujące roboty budowlane: 2.1. Roboty rozbiórkowe: a. rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej na obiekcie mostowym, b. rozbiórka nawierzchni na długości skrzydeł, c. usunięcie skorodowanych elementów betonowych pomostu (warstwa górna płyty pomostu, chodników i gzymsów), d. demontaż bariery betonowej ze stalowym pochwytem, na całej długości przęsła wraz ze skrzydłami, e. demontaż blachy stalowej w rejonie dylatacji, f. demontaż istniejących wpustów, g. skucie i oczyszczenie betonu w rejonie dylatacji, 2.2. Roboty remontowe: a. montaż zbrojenia warstwy profilującej oraz na chodnikach i gzymsach, b. montaż krawężników kamiennych, c. montaż desek gzymsowych polimerobetonowych, d. betonowanie C35/40, e. gruntowanie powierzchni betonowych, f. wykonanie warstwy izolacyjnej w postaci papy termozgrzewalnej, g. montaż wpustów i sączków, h. wykonanie drenażu z geowłókniny, i. wykonanie warstw nawierzchni na jezdni, j. wykonanie izolacji nawierzchni na chodnikach, k. wykonanie barieroporęczy sztywnych, l. wykonanie dylatacji bitumicznej, m. wykonanie dojazdów do mostu, 3. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony w załączniku nr 4 do specyfikacji – dokumentacja techniczna składająca się z następujących opracowań: 3.1. Projekt remontu 3.2. Przedmiar robót 3.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45221111-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information