Remont drogi gminnej nr 108531L Dzierzkowice Podwody – Suchodoły – Liśnik Duży.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485974)

Client
Gmina Gościeradów
State
lubelskie
Address
23-275 Gościeradów, Gościeradów 61 61
Phone
15 8381105
Fax
15 8381140
www
www.bip.lublin.pl/goscieradow
E-Mail
malgorzata.bartos@goscieradow.pl
Created
2019-06-12

Gmina Gościeradów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Gościeradów Gościeradów 61 61 23-275 Gościeradów lubelskie tel. 15 8381105 fax. 15 8381140 REGON 83040964300000 www.bip.lublin.pl/goscieradow

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont drogi gminnej nr 108531L Dzierzkowice Podwody – Suchodoły – Liśnik Duży.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej nr 108531L Dzierzkowice Podwody – Suchodoły – Liśnik Duży na dł. 0,9 km”. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze: a. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,90 km, b. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10cm – 1 475,00 m2, c. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych – 4 500,00 m2. 2) Roboty ziemne i odwodnieniowe: a. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi (oczyszczenie rowów przydrożnych)– 182,50 m3. 3) Roboty nawierzchniowe: a. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – 4 500,00 m2, b. Warstwa wyrównawcza AC 11 W 50/70, gr. warstwy 3,00 cm – 337,5 t, c. Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, gr. warstwy 3,00 cm – 4 500,00 m2, 4) Roboty wykończeniowe: a. Utwardzenie poboczy warstwą kruszyw łamanych frakcji 0/63mm na szerokości 1,0 m i gr. warstwy 10,00 cm – 1 536,00 m2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, uproszczona dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy o

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information