"Utwardzenie działki o nr ew. 748 w Gościeradowie Ukazowym, gm. Gościeradów”.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485972)

Client
Gmina Gościeradów
State
lubelskie
Address
23-275 Gościeradów, Gościeradów 61 61
Phone
15 8381105
Fax
15 8381140
www
www.bip.lublin.pl/goscieradow
E-Mail
malgorzata.bartos@goscieradow.pl
Created
2019-06-12

Gmina Gościeradów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Gościeradów Gościeradów 61 61 23-275 Gościeradów lubelskie tel. 15 8381105 fax. 15 8381140 REGON 83040964300000 www.bip.lublin.pl/goscieradow

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: "Utwardzenie działki o nr ew. 748 w Gościeradowie Ukazowym, gm. Gościeradów”.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest „Utwardzenie działki o nr ew. 748 w Gościeradowie Ukazowym, gm. Gościeradów”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe: a) Roboty pomiarowe – 0,08 km; b) Rozebranie krawężników – 12,50 m; c) Wykonanie koryta dla nawierzchni– 343,22 m3; 2) Odwodnienie: a) Wykonanie wpustów deszczowych – 3,00 szt.; 3) Krawężniki i opornik: a) Krawężniki betonowe „stojące” 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem – 78,00 m; b) Opornik betonowy 12x25 cm oddzielający nawierzchnię z betonowej kostki brukowej oraz nawierzchnię bitumiczną – 72,00m; 4) Podbudowa nawierzchnia bitumiczna: a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 464,16 m2; b) Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 mm o gr. warstwy 15,00 cm – 464,16 m2; c) Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. warstwy 20,00 cm – 464,16 m2. 5) Podbudowa nawierzchnia z kostki brukowej: d) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 436,10 m2; e) Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 mm o gr. warstwy 15,00 cm – 436,10 m2; f) Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. warstwy 20,00 cm – 436,10 m2. 6) Nawierzchnia bitumiczna: a) Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 o gr. warstwy 4 cm – 443,06 m2; b) Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z bitumu – 443,06 m2; c) Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 443,06 m2; d) Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 o gr. warstwy 4 cm – 421,96 m2. 7) Nawierzchnia z kostki brukowej: a) Nawierzchnia z kostki brukowej Behaton grubości 8,00 cm układanej na podsypce cementowo – piaskowej – 436,10 m2. 8) Roboty wykończeniowe: a) Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego (grunt z odkładu) – 164,25 m2; b) Humusowanie skarp z obsianiem – 164,25m2. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information