Zapewnienie noclegów dla uczniów odbywających staż i dla wychowawców w ramach projektu „Zawodowi.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-20208

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485970)

Client
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie
State
lubelskie
Address
22-100 Chełm, ul. Reformacka 13
Phone
82 565 27 06
Fax
82 565 27 06
www
http:/www.zsgihchelm.pl
E-Mail
zsz4@zsz4.chelm.pl
Created
2019-06-12

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie ul. Reformacka 13 22-100 Chełm lubelskie tel. 82 565 27 06 fax. 82 565 27 06 REGON 20069600000000 http:/www.zsgihchelm.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zapewnienie noclegów dla uczniów odbywających staż i dla wychowawców w ramach projektu „Zawodowi.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-20208

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegów dla uczniów odbywających staż i dla wychowawców w ramach projektu „Zawodowi.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”. 2.Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w zadania: Zadanie nr 1 – Zapewnienie noclegów dla uczniów odbywających staż i dla wychowawców w Lublinie w ramach projektu „Zawodowi.pl”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie nr 2 – Zapewnienie noclegów dla uczniów odbywających staż i dla wychowawców w Krynicy Zdrój w ramach projektu „Zawodowi.pl”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie nr 3 – Zapewnienie noclegów dla uczniów odbywających staż i dla wychowawców w Poznaniu w ramach projektu „Zawodowi.pl”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie nr 4 – Zapewnienie noclegów dla uczniów odbywających staż i dla wychowawców w Pile w ramach projektu „Zawodowi.pl”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie nr 5 – Zapewnienie noclegów dla uczniów odbywających staż i dla wychowawców w Toruniu w ramach projektu „Zawodowi.pl”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 3.Zakres zamówienia obejmuje w przypadku: 1)Zadania nr 1 – zapewnienie noclegów dla uczniów odbywających staż i dla wychowawców w Lublinie, w okresie od: 8.07.2019r. do 4.08.2019r., przewidywana liczba uczniów: 5, przewidywana liczba wychowawców: 1; 2)Zadania nr 2 – zapewnienie noclegów dla uczniów odbywających staż i dla wychowawców w Krynicy Zdrój, w okresie od 8.07.2019r. do 4.08.2019r., przewidywana liczba uczniów: 9, przewidywana liczba wychowawców: 1; 3)Zadania nr 3 – zapewnienie noclegów dla uczniów odbywających staż i dla wychowawców w Poznaniu, w okresie od 8.07.2019r. do 4.08.2019r., przewidywana liczba uczniów: 10, przewidywana liczba wychowawców: 1; 4)Zadania nr 4 – zapewnienie noclegów dla uczniów odbywających staż i dla wychowawców w Pile, w okresie od 8.07.2019r. do 4.08.2019r., przewidywana liczba uczniów: 8, przewidywana liczba wychowawców: 1; 5)Zadania nr 5 – zapewnienie noclegów dla uczniów odbywających staż i dla wychowawców w Toruniu, w okresie od 8.07.2019r. do 4.08.2019r., przewidywana liczba uczniów: 8, przewidywana liczba wychowawców: 1; 4. Szczegółowy opis przedmiotu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ dotyczący Zadania nr 1 – Zadania nr 5. 5.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - czynności administracyjne związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn.zm.). 6.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 11 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 7.Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu wykonywania zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić inną osobę do wykonywania danej czynności, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia. 8.Zamawiający w ramach uprawnień w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, ma prawo do żądania w szczególności: 1)oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 2)poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 3)innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 9.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 11 SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości przewidzianej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 11 SIWZ czynności. 10.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55110000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information