Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, monitorowanego przy II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Słupsku

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485969)

Client
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza
State
pomorskie
Address
76-200 Słupsk, Mickiewicza 32
Phone
(059)8424894
Fax
(059) 8426576
www
www.lo2.slupsk.pl
E-Mail
michal.kielm@lo2.slupsk.pl
Created
2019-06-12

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza

Section I - The contracting

I.1) Name and address: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza Mickiewicza 32 76-200 Słupsk pomorskie tel. (059)8424894 fax. (059) 8426576 REGON 77160276200000 www.lo2.slupsk.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, monitorowanego przy II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Słupsku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska szkolnego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku polegająca na poprawie orientacji płyty boiska względem istniejącej sali sportowej, zmianie nawierzchni na syntetyczną, instalacji odwodnienia, monitoringu wizyjnego, urządzeń sportowych oraz ogrodzenia i piłkochwytów. 2. Po przebudowie obiekt będzie spełniał wymogi boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44x22m przeznaczonego do gry w piłkę ręczną, mini piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę (dwa pola poprzeczne) i w tenisa ziemnego. 3. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac (również organizacją zaplecza budowy) Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność bezwzględnie: − sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej budowy, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, nr 120, poz. 1126) − wykona plan organizacji terenu budowy − sporządzi harmonogram rzeczowo – terminowy. Niniejsza dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 4. W ramach zamówienia należy wykonać następujący zakres prac zgodnie z projektem: − rozbiórka nawierzchni bitumicznej znajdującej się poza obrysem nowej płyty oraz w miejscach posadowienia fundamentów urządzeń sportowych wraz z podłożem i fundamentami, − sfrezowanie pozostałej części boiska wraz z usunięciem luźnych i zniszczonych fragmentów, − usunięcie poza powierzchnię istniejącej płyty warstw organicznych i mineralnych do poziomu stabilnego gruntu, − wykonanie podkładu betonowego na podsypce z pospółki, − ukształtowanie spadków poprzecznych, − wykonanie warstwy wyrównawczej z masy syntetycznej, − wykonanie fundamentów pod urządzenia sportowe, ogrodzenie i piłkochwyty, − wykonanie właściwej nawierzchni syntetycznej zgodnie z wybraną technologią, − wykonanie wokół boiska nawierzchni przepuszczalnej z elementów betonowych lub z tworzywa, − wykonanie połączenia istniejącej nawierzchni z polbrukiem przy wejściu na obiekt, − montaż systemowych urządzeń sportowych – bramek, słupków do siatek i stojaków z tablicami do koszykówki, − montaż na dłuższych bokach boiska systemowego ogrodzenia stalowego o wysokości 4 m, − montaż bramy od strony budynku szkoły oraz wykonanie dwóch dodatkowych przejść w ogrodzeniu od strony sali gimnastycznej, − montaż na krótszych bokach boiska wraz z wyprowadzeniem na dłuższe boki po 3m w każdym narożniku piłkochwytów systemowych o wysokości 6m, − wykonanie w narożnikach północnych wpustów deszczowych z osadnikiem piasku i podłączenie do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej na działce,  budowa instalacji teletechnicznej wraz z montażem dwóch kamer zewnętrznych na ścianie sali gimnastycznej. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlana stanowiąca załączniki nr 8-16 do SIWZ Uwaga: Wykonanie instalacji oświetlenia terenu nie stanowi przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych przedłoży Zamawiającemu komplet wniosków materiałowych zatwierdzonych przez projektanta remontu elewacji. 7. Zaplecze budowy przekazane przez Zamawiającego zostanie przygotowane przez Wykonawcę na jego koszt i jego ryzyko. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje kabinę WC i śmietnik. Uwaga: Zamawiający przewiduje również realizację robót budowlanych związanych z remontem elewacji sali gimnastycznej na terenie przylegającym do placu budowy od strony północnej boiska. Roboty elewacyjne rozpoczną się od ściany południowej w celu zminimalizowania uciążliwości na późniejszych etapach budowy dla obu wykonawców. 8. Teren budowy i zaplecza należy odpowiednio oznakować. Wymagane jest: 1) wywiezienie wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac budowlanych i ich utylizacja, 2) ochrona zieleni, 3) po wykonaniu prac budowlanych doprowadzenie terenu budowy i zaplecza do stanu należytego. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca organizował cotygodniowe narady robocze z przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy. 10. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). 11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 12. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. 13. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP w powiązaniu z art. 36 ust. 2 pkt. 8a tejże ustawy, stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących całość robót fundamentowych i nawierzchniowych pod nadzorem kierownika budowy, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”; b) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45212200-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information