Wykonanie robót remontowych obejmujących wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz malowanie elewacji północnej w Starej Synagodze w Krakowie ul. Szeroka 24, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485968)

Client
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
State
małopolskie
Address
31-011 Kraków, Rynek Główny 35
Phone
+48(12)4223264
www
www.muzeumkrakowa.pl
E-Mail
przetargi@muzeumkrakowa.pl
Created
2019-06-12

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Rynek Główny 35 31-011 Kraków małopolskie tel. +48(12)4223264 REGON 382698540 www.muzeumkrakowa.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót remontowych obejmujących wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz malowanie elewacji północnej w Starej Synagodze w Krakowie ul. Szeroka 24, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której wykonawca dokona wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz przeprowadzi roboty budowlano-konserwatorskie przy elewacji frontowej w obiekcie zabytkowym przy ul. Szerokiej 24 w Krakowie - Stara Synagoga - według wytycznych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - opracowanie uproszczonej inwentaryzacji architektonicznej w zakresie niezbędnym do ustalenia powierzchni i kubatury pomieszczeń użytkowych oraz opracowania projektu stanowiącego część ww. przedmiotu zamówienia. Opracowanie ma obejmować: rzuty kondygnacji użytkowych, min. dwa przekroje kondygnacji oraz rzut elewacji frontowej, - sporządzenie dokumentacji projektowej zawierającej projekt budowlany, projekt wykonawczy, instalacji c.o. i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, program prac konserwatorskich, - uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych wymaganych prawem, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, zatwierdzenia programów konserwatorskich i pozwolenia konserwatorskiego, - przeprowadzenie robót budowlano-instalacyjnych na potrzeby modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku, - wymiana grzejników we wszystkich pomieszczeniach oraz rozdzielacza i armatury w pomieszczeniach piwnicznych, - przeprowadzenie prób i badań instalacji c.o., - wykonanie prac wykończeniowych i przywrócenie do należytego stanu technicznego i estetycznego miejsc, w których będą wykonywane prace, - malowanie wskazanych pomieszczeń; części II pkt 11.7.2 PFU, - przeprowadzenie robót budowlano-konserwatorskich przy elewacji frontowej, w tym wykonania orynnowania na tzw. murze Hendlowskim i malowania elewacji frontowej, - wykonanie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej. 2. Szczegółowy zakres robót określają udostępnione Wykonawcy dokumenty stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ, tj: Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz załącznikami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71220000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information