Przebudowa Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485967)

Client
Gmina Miejska Duszniki Zdrój
State
dolnośląskie
Address
57-340 Duszniki-Zdrój, ul. Rynek 6 6
Phone
74 869 76 60
Fax
74 866 90 25
www
www.duszniki.pl
E-Mail
duszniki@duszniki.pl; ezilbert@duszniki.pl
Created
2019-06-12

Gmina Miejska Duszniki Zdrój

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Duszniki Zdrój ul. Rynek 6 6 57-340 Duszniki-Zdrój dolnośląskie tel. 74 869 76 60 fax. 74 866 90 25 REGON 89071790600000 www.duszniki.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty dotyczące remontu Alei Chopina, Źródeł „Jacek” i „Agata” realizowanego na podstawie projektu wykonawczego, dokumentacji zamiennej branży drogowej, elektrycznej, dotyczącej wycinek i nasadzeń oraz „Projektu gospodarki drzewostanem i projektu uzupełnienia alei w oparciu o analizę więźby sadzenia w obrębie Alei Fryderyka Chopina w Dusznikach-Zdroju wraz z metodami zabezpieczeń drzew pozostałych” (opracowanie Greentec) zgodnie z opisem poniżej: Wykonanie układu komunikacji pieszej poprzez przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych z zastosowaniem konstrukcji warstw podbudowy z zastosowaniem panelu polipropylenowego o grubości co najmniej 8,5 cm. Na Alei Chopina oraz łączniki od alei Chopina do Alei Sybiraków przewidziano nawierzchnię z drobnoziarnistego zagęszczonego naturalnego kruszywa kamiennego. Nawierzchnia powinna mieć charakter wielo-frakcyjny w proporcjach: kliniec – 25%, grys 15%, piasek 10%. Każda frakcja powinna zawierać dodatkowo udział frakcji pylastej, która poprawi spoistość nawierzchni. Dopuszcza się zmianę proporcji dostosowując je do pozyskanego kruszywa. Kolor piaskowo-żółty, przy częściowym udziale piasku kwarcowego. W wyznaczonym miejscu zaprojektowano mur oporowy w celu zabezpieczenia skarpy. Dla inwestycji projektuje się przebudowę istniejącego oświetlenia terenu. Na pozostałej niezabudowanej części projektuje się tereny zielone – biologicznie czynne wraz z na-sadzeniami zieleni niskiej oraz drzew. Masy ziemne powstałe przy przebudowie częściowo zostaną zagospodarowane na potrzeby poszerzenia i niwelacji terenu. Niewykorzystane masy ziemne zostaną wywiezione. Zaplanowano przebudowę rowu otwartego na długości ok. 250m obok Alei Chopina, poprzez zmianę jego geometrii oraz wykonanie umocnień dna i obu skarp, w których dodatkowo zaprojektowano oświetlenie. Projektuje się przebudowę źródła „AGATA” oraz terenu w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Teren utwardzony wokół źródła będzie posiadał kształt fortepianu a przebudowane źródło będzie miało formę rzeźby. Obrys terenu wokół źródła będzie zwieńczony murkiem, na którym zaplanowano siedziska. Źródło będzie posiadało iluminację świetlną. Całość kompozycji uzupełnią nasadzenia zieleni niskiej. Projektuje się przebudowę źródła „JACEK” oraz terenu w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Teren zostanie utwardzony kostką betonową z wkomponowanym napisem JACEK. Źródło będzie posiadało zabudowę zbliżona do istniejącej, wykonaną z elementów stalowych w formie odwróconej litery U. Woda będzie wypływać z górnego elementu opadając na odpowiednio wyprofilowane utwardzenie. W tylnej części projektuje się nasadzenia. Oświetlenie iluminacyjne zaprojektowano w postaci opraw oświetleniowych zabudowanych w podłożu. Z uwagi na konieczność uzyskania decyzji administracyjnej od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dodatkowe usuniecie drzew, jeśli będzie tego wymagała sytuacja podczas prowadzenia prac, oferent każdorazowo zobowiązany będzie uzyskać taką zgodę we własnym zakresie i na własny koszt. Po zakończeniu inwestycji pozycje kosztorysowe dotyczące „wycinek” zostaną skorygowane do rzeczywistej ilości usuniętych drzew. Oferent ma uwzględnić w ofercie usunięcie 58 sztuk starych drzew, z których na 18 sztuk została wydana decyzja Urzędu Konserwatora Zabytków (nr 632/2019 i 635/2019 z 21-05-2019). Prace związane z nasadzeniem mogą mieć miejsce dopiero po uprzednim przygotowaniu gruntu. Do nasadzeń należy stosować materiał szkółkarski w kat. 1, który każdorazowo będzie podlegał odbiorowi przez zamawiającego. W trakcie prowadzenia prac ogrodniczych należy stosować się do zaleceń oraz wytycznych określonych w projekcie gospodarki drzewostanem autorstwa Greentec. Zamawiający nie wyklucza wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń i uzbrojenia. Zamawiający na etapie realizacji dopuszcza równoległe wykonanie przyłącza instalacji światłowodowej. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów wykonawca na swój koszt opracuje szczegółową technologię odwadniania, zleci służbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodów oraz wykona inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci w stanie odkrytym i zakrytym. Wykonawca bezwzględnie zobowiązany będzie do zastosowania się do wytycznych ujętych w decyzji nr 92/2019 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu oraz opinii konserwatorskiej nt. projektu gospodarki drzewostanem i projektu uzupełnienia alei w oparciu o analizę więźby sadzenia w obrębie Alei Chopina w Dusznikach-Zdroju wraz z metodami zabezpieczenia drzew pozostających (pismo W/N.5183.521.2019.PS z 25.03.2019 r. a w szczególności: - instalacja elektryczna dla potrzeb oświetlenia Alei Chopina wraz z wymianą lamp parkowych będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem poprowadzenia przebiegu tej instalacji poza zasięgiem systemów korzeniowych w związku z tym zabrania się budowy instalacji elektrycznej w bezpośrednim sąsiedztwie drzew stanowiących Aleję Chopina - powierzenie obowiązków kierowania pracami przy zabytkowej zieleni osobie spełniającej wymagania, o których mowa w art. 37 b ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przekazania dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem robót, a w toku robót na 14 dni przed dokonaniem zmiany Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. - niezwłocznego zawiadomienia DWKZ we Wrocławiu o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych w obrębie drzew stanowiących Aleję Chopina i ich systemów korzeniowych - realizowania robót w sposób zapobiegający uszkodzeniu lub zniszczeniu drzew historycznych, tj.: a) wszystkie drzewa w obrębie inwestycji powinny zostać zabezpieczone poprzez odeskowanie do wysokości 2 m w tym również niskie korony, które mogą zostać uszkodzone b) zabrania się składowania materiałów ziemnych na każdym etapie prac w obrębie istniejącego staro-drzewia. c) prace polegające na zdjęciu istniejącej kostki betonowej, wykonaniu nowej podbudowy, poszerzenia ciągu pieszego wraz z budową nowej nawierzchni, powinny odbywać się ręcznie i bez wjazdu sprzętu ciężkiego oraz szkody dla systemów korzeniowych drzew tworzących aleję, zabezpieczenie systemów korzeniowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 87a ustawy o ochronie przyrody art. 2 prawa budowlanego). Kostkę betonową należy zgromadzić na paletach i przetransportować we wskazane miejsce na terenie Jamrozowej Polany. - dokonania szczegółowych ustaleń na spotkaniach roboczych przy obiekcie z udziałem kierownika budowy osoba kierującą pracami przy zieleni zabytkowej oraz przedstawicielami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu prze rozpoczęciem następujących etapów prac: a) przed zdjęciem istniejącej nawierzchni wraz z podbudową Alei Chopina w celu uzgodnienia szczegółów prowadzenia tych prac w obrębie brył korzeniowych istniejących drzew b) po odsłonięciu systemów korzeniowych istniejących drzew i przed wykonaniem nowej podbudowy i poszerzenia nawierzchni w celu oceny stanu systemu korzeniowego i jego zabezpieczenia oraz zabezpieczenie odziomków drzew, które znajdą się poniżej poziomu projektowanego terenu - zawiadomieniu Kierownika Delegatury w Wałbrzychu WUOZ we Wrocławiu o gotowości do odbiorów częściowych i końcowego. Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, obowiązek zabezpieczenia środowiska przyrodniczego na czas realizacji robót spoczywa na wykonawcy. Niedopatrzenie skutkujące zniszczeniem lub wyrażnym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew może prowadzić do nałożenia na wykonawcę prac kary pieniężnej zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 ) Zakres rzeczowy zadania: - Przebudowa Alei Chopina polegająca na poszerzeniu alei wraz z wymiana nawierzchni i podbudowy - Przebudowa istniejących schodów terenowych przy Alei Chopina - Przebudowa istniejącego muru oporowego przy Alei Chopina - przebudowa i budowa łączników pomiędzy Aleją Chopina i Aleją Sybiraków. - Budowa i przebudowa instalacji elektrycznej oświetlenia terenu wraz z wymianą latarni parkowych (luminacja i natężenia oświetlenia muszą być zgodne z wymogami normy PN EN 13201), oprawy oświetleniowe muszą posiadać oprogramowanie służące ograniczeniu strumienia w zależności od pory roku, dnia itp - Przebudowa ujęcia wody Agata - Przebudowa ujęcia wody Jacek - Przebudowa istniejącego cieku wodnego otwartego wzdłuż Alei Chopina oraz łącznika pomiędzy Aleją Chopina a Aleją Sybiraków. - Budowa elementów małej architektury - Nasadzenia uzupełniające drzew wzdłuż Alei Chopina - Nasadzenie projektowanej zieleni niskiej Zamawiający rezygnuje z następujących elementów, których nie należy ujmować w obliczeniach ceny : - Ława pod palisady betonowa z oporem, - Montaż palisad betonowych, - Montaż obrzeży stalowych w zamian należy zamontować obrzeża, zakończenia systemowe do geokraty 8,8 cm zgodnie z projektem zamiennym – Rozwiązanie konstrukcyjne alternatywne. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w projekcie budowlanym - wykonawczym (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ). Przedmiar robót pełni tylko funkcję pomocniczą (załącznik nr 11 do SIWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233123-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 9. Wymagania dotyczące wadium. 9.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł. 9.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information