Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej we Frygnowie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485966)

Client
Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
State
warmińsko-mazurskie
Address
14-107 Gierzwałd, Gierzwałd 33 33
Phone
89 642 69 00
Fax
89 642 69 21
E-Mail
artur.wilczek@op.pl
Created
2019-06-12

Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie Gierzwałd 33 33 14-107 Gierzwałd warmińsko-mazurskie tel. 89 642 69 00 fax. 89 642 69 21 REGON 51074323200000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej we Frygnowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2019) średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Frygnowie. 2. Zamówienie będzie realizowane w części przy udziale środków finansowych dotacji celowej pochodzących ze źródeł zewnętrznych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku nieotrzymania środków dotacji celowej na realizację zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawarte są w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiący Załącznik nr 5. 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp oraz spełnia wymagania stawiane w SIWZ. 7. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, w obecności przedstawicieli ston.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34144210-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information