Usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowych oraz na terenach przyległych i terenach zielonych, a także utrzymanie zieleni w zasobach Tyskiego TBS Sp. z o.o.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485965)

Client
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
State
śląskie
Address
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59 59
Phone
032 2270370
Fax
032 2190020
www
www.ttbs.tychy.pl
E-Mail
artur.w@ttbs.tychy.pl
Created
2019-06-12

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Budowlanych 59 59 43-100 Tychy śląskie tel. 032 2270370 fax. 032 2190020 REGON 27366248800000 www.ttbs.tychy.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowych oraz na terenach przyległych i terenach zielonych, a także utrzymanie zieleni w zasobach Tyskiego TBS Sp. z o.o.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Szczegółowy zakres Usług: Utrzymanie czystości wewnątrz Budynków 1. Usuwanie śmieci z klatek schodowych, galerii, miejsc parkingowych, ciągów komunikacyjnych, dojść, zjazdów, terenów zielonych, czyszczenie wycieraczek znajdujących się przed wejściem do klatek schodowych (w tym usuwanie odchodów psów i kotów) oraz zamiatanie klatek schodowych i galerii Codziennie do godziny 12.00. 2. Mycie klatek schodowych, galerii, poręczy schodów, balustrad, parapetów, galerii z zastosowaniem środków dezynfekujących. W każdy poniedziałek i czwartek miesiąca. 3. Mycie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z szybami w częściach wspólnych, zamiatanie garaży podziemnych, mycie ścian szklanych z luksferów klatek schodowych (prace na wysokości). Dwa razy w roku, w pierwszy tydzień kwietnia i września. 4. Wykonanie prac porządkowych polegających na uprzątnięciu z terenów przyległych do śmietników (do 5 metrów) nieczystości. Codziennie do godziny 7.30. 5. Utrzymanie w należytej czystości osprzętu Budynku: lampy, szafki instalacyjne, wyłączniki, gaśnice, hydranty, skrzynki na listy, bramy wjazdowe do garażu, itp. Codziennie do godziny 12.00. 6. Utrzymanie w należytej czystości powierzchni wspólnych w piwnicach Budynków, tj. zamiatanie i mycie na mokro. Drugi i czwarty czwartek miesiąca. 7. Utrzymanie w należytej czystości powierzchni parkingów podziemnych, tj. zamiatanie i usuwanie nieczystości. Usuwanie nieczystości – codziennie do 12:00. Zamiatanie – w pierwszy tydzień miesięcy nieparzystych. 8. Odśnieżanie (wywóz śniegu na koszt Wykonawcy) oraz likwidacja gołoledzi przez posypywanie piaskiem ciągów komunikacyjnych, chodników, zjazdów do garaży podziemnych. Zabezpieczenie piasku, soli i skrzyń leży po stronie Wykonawcy. Wymaga się wystawienia skrzyń w ilości 10 sztuk. Codziennie do godziny 5.30 oraz do 13.30. 9. Usuwanie śniegu z zadaszenia „Pasażu Europejskiego” (prace na wysokości) w przypadku, gdy grubość pokrywy śnieżnej miejscowo przekroczy 30 cm. Po jej przekroczeniu na czas usunięcia śniegu Pasaż dla bezpieczeństwa ma zostać wygrodzony, wywóz śniegu na koszt Wykonawcy. Odległość do miejsca wywozu nagromadzonego śniegu nie przekracza 1 km. Metraż do odśnieżania to 200m2. Istnienie ograniczeń technicznych należy stwierdzić podczas wizji lokalnej. Gdy pokrywa śniegu miejscowo przekroczy 20cm 10. Odśnieżanie (wywóz śniegu na koszt Wykonawcy) oraz sprzątanie parkingu przy ul. Hierowskiego 2-6 ul. Trzy Stawy 1-3-5-7-9. Odległość do miejsca wywozu nagromadzonego śniegu nie przekracza 1 km. Codziennie do godziny 5.30 oraz do 13.30. 11. Oczyszczanie studzienek ściekowych i akodrenów ze śniegu i lodu oraz z zanieczyszczeń (piasek, kamyki itp.). Cztery razy w roku, tj. w drugi tydzień stycznia, kwietnia, września, listopada. 12. Usuwanie nieczystości. Codziennie do godziny 7.30. 13. Czyszczenie i sprzątanie altan śmietnikowych wraz z ich dezynfekcją przy Budynkach. Codziennie do godziny 7.00. 2 razy w miesiącu dezynfekcja (drugi i czwarty wtorek). 14. Czyszczenie i sprzątanie świetlików przy Budynkach. Na zlecenie Zamawiającego. W ramach wynagrodzenia. 15. Opróżnianie koszy wolnostojących ze śmieci. Codziennie do godziny 9.00. 16. Usuwanie na mokro odchodów ptasich z Pasażu Europejskiego. Dwa razy w tygodniu. 17. Usuwanie nieczystości z terenów zielonych (w tym odchody psów i kotów). Codziennie do godziny 10.00. 18. Okopywanie krawężników. Dwa razy w roku. 19. Plewienie wokół nasadzeń przy ul. Trzy Stawy 1-9, ul. Barona 16, ul. Hierowskiego 2-4-6 (łącznie ok. 30 m2) Według potrzeb. 20. Usuwanie bieżące obumarłych drzew i krzewów (zniszczone, wyschnięte, połamane itp.). Zamawiający uzyska stosowne pozwolenia. W razie potrzeby. 21. Wymiana piasku w piaskownicach przy ul. Wspólnej 3, ul. Trzy Stawy 1-9, ul. Nowokościelna 11 oraz Placu zabaw na osiedlu Balbina. Objętość piaskownic to: ul. Wspólna 3 – 8m3, Plac zabaw na osiedlu Balbina – 20 m3, ul. Trzy Stawy 1-9 – 3m3, ul. Nowokościelna 11 – 12 m2. Piasek powinien spełniać normy przewidziane dla piasku przeznaczonego do piaskownic. W szczególności musi to być piasek płukany bez zawartości pylastych i ilastych o frakcji 0,2 – 2,0 mm. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia stosownych dokumentów, głównie potwierdzających źródło pochodzenia piasku. Dwa razy w roku, tj. w drugi tydzień kwietnia i drugi tydzień lipca. 22. Wygrabianie i wywóz zagrabionych liści. Dwa razy w roku. Do końca września i do końca października. 23. Podlewanie nasadzeń w zasobach Spółki W razie potrzeby. Na zlecenie Wynajmującego. W ramach wynagrodzenia. 24. Likwidacja samosiewów oraz okopywanie krawężników na wszystkich zasobach Spółki. Dwa razy w roku (maj, sierpień). 25. Koszenie trawy wraz z jej utylizacją. 19.500 m2. W razie potrzeby. Minimum 10 razy w roku. Czas na koszenie 2 dni. 26. Koszenie trawy wraz z jej utylizacją: Tereny zielone - al. Bielska, działka nr 5573/44 Tereny zielone - ul. Barona (skarpa), działka nr 5244/33 Tereny zielone - ul. Spacerowa, działki nr 524/13 i 525/13 Tereny zielony - ul. Oświęcimska, działki nr 183/54, 184/57, 888/54, łącznie 22 tys. m2 2 razy w roku. 27. Przycinanie drzew i krzewów Dwa razy w roku (maj, sierpień). Utrzymanie placu zabaw na osiedlu Balbina w Tychach 28. Usuwanie nieczystości z terenów zielonych i miejsc zabawowych, opróżnianie koszy na śmieci (w tym usuwanie odchodów psów i kotów). Codziennie do godziny 9.00. 29. Wygrabienie i wywóz zgrabionych liści. Dwa razy w roku, tj. wrzesień i październik. 30. Usuwanie szczotką kamieni z nawierzchni sztucznej. W każdy poniedziałek, piątek do godziny 13.00. 31. Zamiatanie Pasażu Europejskiego Codziennie, w tym soboty, niedziele i święta. 32. Opróżnianie koszy wraz z wymianą worków. W razie potrzeby. Codziennie, w tym soboty, niedziele i święta. W ramach wynagrodzenia. Pozostałe obowiązki Wykonawcy 33. Bezzwłoczne powiadomienie zamawiającego o dostrzeżonych dewastacjach (Budynku, zieleni), uszkodzeniach w Budynku, zepsutym sprzęcie, a także o braku światła i wybiciu szyb. Codziennie. 34. Powiadomienie zamawiającego o fakcie nie wywiązywania się z obowiązków przez firmę zajmującą się wywozem nieczystości stałych. Codziennie. 35. Sprzątanie po awariach z użyciem środków dezynfekcyjnych w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Na zlecenie Zamawiającego. 36. Wywieszanie powiadomień na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych. Na zlecenie Zamawiającego. W ramach wynagrodzenia. 37. Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych nad wejściami do klatek schodowych i bram garażowych. W okresie od listopada do kwietnia codziennie. 38. Spisywanie stanu urządzeń pomiarowych wskazanych przez zamawiającego (wodomierze, ciepłomierze i liczniki energii będące własnością Spółki). Łączna ilość urządzeń, których stany należy spisywać w ramach umowy to 20 sztuk miesięcznie. Na zlecenie Zamawiającego. W ramach wynagrodzenia. 39. Uczestniczenie w usuwaniu skutków awarii. Zapis ten dotyczy pomocy jaką Wykonawca ma udzielić Zamawiającemu w przypadku wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach. W ostatnich 24 miesiącach nie zanotowano takich zdarzeń. Na zlecenie Zamawiającego. 40. Stosowanie regulaminu obiektu i zawartych w nim postanowień. Codziennie. 41. Zawiadamianie zamawiającego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji lub urządzeń w Budynkach. Codziennie. 42. Usuwanie ulotek, plakatów itp. z elewacji, rynien Budynków. Raz w miesiącu w trzeci poniedziałek.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 17.500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information