Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli polegających na wymianie stolarki okiennej (etap III B)

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485964)

Client
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
State
podkarpackie
Address
37-464 Stalowa Wola, ul. Sandomierska 1 1
Phone
015 8448556
Fax
015 8448557
E-Mail
wgiecko@stalowawola.pl; mlynek@hoga.pl
Created
2019-06-12

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1 1 37-464 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 8448556 fax. 015 8448557 REGON 83041400600000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli polegających na wymianie stolarki okiennej (etap III B)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli, obecnie Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12, polegających na wymianie 10 szt. okien. Zakres zamówienia obejmuje: ROBOTY ROZBIÓRKOWE (wykucie z muru istniejących 10 okien, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo - wapiennej, transport gruzu, utylizacja gruzu i odpadów budowlanych) STOLARKA OKIENNA (montaż 10 szt. okien drewnianych skrzynkowo – krosnowych, zespolonych, fabrycznie wykończonych, malowanych w kolorze białym z uwidocznieniem struktury drewna, max U=1,6 W/m2K, otwieranie skrzydeł rozwieralne, wyposażonych w szprosy poziome – zgodnie z rysunkiem i opisem; wszystkie okucia okien drewnianych oraz klamki i zawiasy – mosiężne. Z uwagi na wykonane w 2018 r. prace renowacyjne elewacji oraz krat okiennych, wymaga się, aby montaż okien przeprowadzić od wewnątrz budynku. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z przyjętymi normami i sztuką budowlaną, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami BHP i sztuką budowlaną. Zakres robót określa: a) Dokumentacja projektowa (zakres stolarki objętej wymianą określony został na załączonych rysunkach architektonicznych oraz opisach) b) STWiOR c) Pomocniczy przedmiar robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44221000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information