Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województ

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485961)

Client
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12
Phone
054 2822031, 2822059 w. 37
Fax
054 2822031, 2822059
www
http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/
E-Mail
przetargi_aleksandrowkuj@vp.pl
Created
2019-06-12

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski kujawsko-pomorskie tel. 054 2822031, 2822059 w. 37 fax. 054 2822031, 2822059 REGON 54496400000000 http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województ

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 3.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego oraz multimedialnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3.1.2. Zamawiający nie przewiduje: a) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. b) zebrania Wykonawców, c) zawarcia umowy ramowej, d) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, e) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, g) wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 3.1.3. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. 3.1.4. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, żeby wraz ze sprzętem dostarczyć do objętych projektem szkół instrukcje w języku polskim. 3.1.5. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z normami europejskimi i krajowymi oraz oznakowany znakiem CE. 3.1.6. Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 3.1.7. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone programy multimedialne, wystawione na rzecz Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia pod adresy wskazane przez Zamawiającego (szkoły z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski biorące udział w projekcie) w godzinach 8.00-15.00 w terminie 21 dni - od dnia podpisania umowy. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 3.1.8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 3.1.9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia. 3.1.10. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:  są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub  nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub  dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 3.1.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego transport, rozładunek i przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3.1.12. Wykonawca zapewni osobę, która będzie odpowiedzialna za kierowanie, koordynację i montaż dostaw. 3.1.13. Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji dla zamówienia - 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy. 3.1.14. W przypadku gwarancji dla zamówienia na sprzęt, minimalny okres określony jest dla poszczególnego asortymentu (załącznik nr 6 określa okres gwarancji na dany sprzęt). W przypadku braku określenia okresu gwarancji w opz. Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego okresu lub dłuższego (zgodnie z gwarancją producenta) 3.1.15. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. 3.1.16. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego. 3.2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy ma zastosowanie do zamówienia. 3.3. Warunki płatności określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 3.4. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach – zgodnie z art. 145 ustawy PZP. 3.5. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określają:  Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy,  Załącznik nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 3.6. Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 3.6.1. Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych. 3.6.2. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP o wartości do 20% wartości zamówienia podstawowego 2) Zamówienia te będą mogły zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub zajdzie potrzeba ich wykonania. Ponadto zamówienia te będą mogły zostać udzielone po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie zamówienia. 3.6.3. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie dostaw objętych przedmiotem zamówienia. 3.6.4. W związku z tym, że zamówienie dotyczy dostawy, Zamawiający nie konkretyzuje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy PZP. 3.6.5. Kody CPV określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 30213100-6 Komputery przenośne 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 32322000-6 Urządzenia multimedialne 38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) 30231320-6 Monitory dotykowe

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30213100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 12 900,00 zł w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca wpłaca ww. kwotę przelewem na rachunek bankowy ws

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information