Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62, w zakresie wykonania projektu podziału działek na odcinku I - ul. Promyka w m. Karolino, tj

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485959)

Client
Powiat Legionowski
State
mazowieckie
Address
05-119 Legionowo, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
Phone
227 840 872
Fax
227 742 551
www
bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne
E-Mail
przetargi@powiat-legionowski.pl
Created
2019-06-12

Powiat Legionowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Legionowski ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo mazowieckie tel. 227 840 872 fax. 227 742 551 REGON 13269858000000 bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62, w zakresie wykonania projektu podziału działek na odcinku I - ul. Promyka w m. Karolino, tj

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62, w zakresie wykonania projektu podziału działek na odcinku I - ul. Promyka w m. Karolino, tj. od km 0+000 do km 1+403,30”, w ilości 5 egzemplarzy. 2. Zakres prac projektowych: 1) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62, w zakresie wykonania projektu podziału działek na odcinku I - ul. Promyka w m. Karolino, tj. od km 0+000 do km 1+403,30”, w ilości 5 egzemplarzy, 2) wykonanie usługi obejmującej wydzielenie części działek ewidencyjnych (około 50 szt.), na podstawie projektu budowlanego (załącznik nr 1), dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62, w zakresie wykonania projektu podziału działek, na odcinku I - ul. Promyka w m. Karolino, tj. od km 0+000 do km 1+403,30, w celu wywłaszczenia tych części działek ewidencyjnych na rzecz Powiatu Legionowskiego pod przedmiotową inwestycję, 3) operat geodezyjny wraz z mapą, wykazem zmian gruntowych i protokołem przyjęcia granic nieruchomości powinny być przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie, 4) dokumentację, o której mowa powyżej należy opracować również w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji edytowanej np. w formacie dwg lub ath na płycie CD. 3. Dokumentacja posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Ze względu na zamiar publicznego ujawniania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do wykonanego operatu geodezyjnego, oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia o wyrażeniu zgody na publiczne ujawnienie danych w tym danych osobowych zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonana dokumentacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, Wykonawca zobowiązany jest ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego typu. 5. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zam

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information