Zakup i dostawa elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w Oleśnie (Maluch+2019)

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485958)

Client
Gmina Olesna
State
opolskie
Address
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
Phone
034 3597841-44 w. 204
Fax
343 597 283
www
www.olesno.pl
E-Mail
olesno.opo@gminy.pl
Created
2019-06-12

Gmina Olesna

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Olesna ul. Pieloka 21 46-300 Olesno opolskie tel. 034 3597841-44 w. 204 fax. 343 597 283 REGON 52572500000000 www.olesno.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w Oleśnie (Maluch+2019)

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w Oleśnie (Maluch+2019). 3.2 W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje zakup i dostawę wyposażenia (w tym zabawek) dwóch bawialni dla dzieci, szatni, jadalni, przebieralni oraz budynków i pomieszczeń gospodarczych Żłobka Miejskiego w Oleśnie, w tym: - część 1 – meble, pościel, ręczniki i inne wyposażenie. - część 2 – pomoce dydaktyczne i zabawki. 3.3 Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik do siwz. 3.4 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1025) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986). 3.5 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.7 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.8 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.9 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.10 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.11 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.12 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.13 Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.14 Zamówienie jest dofinansowane ze środków rządowego Programu Maluch+ 2019.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39000000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information