Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485954)

Client
Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
State
pomorskie
Address
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16 16
Phone
058 6834999
Fax
058 6834899
www
www.powiat-gdanski.pl
E-Mail
zamowienia@powiat-gdanski
Created
2019-06-12

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego ul. Wojska Polskiego 16 16 83-000 Pruszcz Gdański pomorskie tel. 058 6834999 fax. 058 6834899 REGON 19168640800000 www.powiat-gdanski.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim zlokalizowanego na działce nr 22/36 obręb 0012 przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, do którego dostęp ruchu kołowego zapewniony będzie od wschodu od ulicy Kossaka oraz od północy za pośrednictwem ciągu pieszo jezdnego. Obsługa ruchu pieszego możliwa będzie ze wszystkich kierunków. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące roboty: 1) MODERNIZACJA UKŁADU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ, 2) MAŁA ARCHITEKTURA, 3) ZIELEŃ, 4) OŚWIETLENIE TERENU, 5) KANALIZACJA DESZCZOWA, 6) USUNIĘCIE KOLIZJI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ, 7) PIELĘGNACJA ZIELENI. 2. Warunki prowadzenia robót: 2.1. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robót sporządzony i dostarczony przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram winien być sporządzony w porozumieniu z Zamawiającym. 2.2. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania robót zabezpieczyć stały i bezpieczny dostęp do budynku osobom korzystającym z usług przy ul. Grunwaldzkiej 25 (właściwe oznakowanie i wygrodzenie przejść). 2.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót uciążliwych mogących zakłócić funkcjonowanie placówki po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie min. 2 dni przed ich rozpoczęciem. Do robót uciążliwych zalicza się min.: prace powodujące nadmierny hałas, prace powodujące drgania, prace powodujące zapylenie i inne prace powodujące zakłócenia pracy użytkownikom budynku . 3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy w sposób uniemożliwiający wstęp osób nieupoważnionych. Wykonawca na własny koszt uprzątnie i doprowadzi plac robót do należytego porządku oraz odtworzy istniejącą infrastrukturę która w wyniku robót uległa zniszczeniu, po każdorazowym stwierdzeniu tego faktu przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza (w porozumieniu z Zamawiającym), w tym wykonania - własnym staraniem i na własny koszt - tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy, w szczególności: - opomiarowanego punktu poboru energii elektrycznej, - zaplecza socjalno-magazynowego, - opomiarowanego punktu poboru wody ; - zamontowania rękawa do transportu gruzu oraz zabezpieczenie rusztowania siatkami osłonowymi; - uzyskania, na własny koszt, wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych. 5.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru robót przez odpowiednich kierowników robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik Nr 5 do SIWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information