Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.312.960,00 zł

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485953)

Client
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12
Phone
054 2822031, 2822059 w. 37
Fax
054 2822031, 2822059
www
http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/
E-Mail
przetargi_aleksandrowkuj@vp.pl
Created
2019-06-12

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski kujawsko-pomorskie tel. 054 2822031, 2822059 w. 37 fax. 054 2822031, 2822059 REGON 54496400000000 http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.312.960,00 zł

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Aleksandrów Kujawski kredytu w łącznej wysokości 2.312.960,00 zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 gr). Kredyt Gmina Aleksandrów Kujawski zamierza przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zgodnie z uchwałą: Nr V/44/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r.). Kwota kredytu: 2.312.960,00 zł. Spłata kredytu nastąpi: - w roku 2030 – 254.944,39 zł, (3 x 63.736,10 zł, 1 x 63.736,09 zł) - w roku 2031 – 600.000,00 zł, (4 x 150.000,00 zł) - w roku 2032 – 1.458.015,61 zł, (3 x 364.503,90 zł, 1 x 364.503,91 zł) Kredyt na wcześniej zaciągniętych zobowiązań uruchomiony będzie jednorazowo w bieżącym roku wpłatą na rachunek Gminy. Do obliczenia ceny należy przyjąć termin uruchomienia w dniu – 28.06.2019 r. 2. Dostępność kredytu – przelew kwoty kredytu od dnia 27.06.2019 r. 3. Przelew środków nastąpi na rachunek budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski. 4. Karencja w spłacie kapitału – do 28.03.2030 r. Pierwsza spłata w dniu 29.03.2030 r. 5. Karencja w spłacie odsetek – do 30.03.2020 r. Pierwsza spłata w dniu 31.03.2020 r. 6. Spłata rat kredytu wraz z odsetkami będzie następować na koniec każdego kwartału w ostatni dzień roboczy. 7. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane wg zmiennej stopy procentowej: WIBOR 1M (warsaw interbank offered rate – oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, ustalane o godz. 11:00 – obowiązujące w dniu 11.06.2019 r., 1,64 %), + stała marża banku (marża banku może być również ujemna). 8. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika gminy. 9. Zamawiający zastrzega sobie: 1) wybrany wykonawca (bank) nie będzie rozliczał Zamawiającego z wykorzystania kredytu, 2) prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 3) odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego i płatne w okresach kwartalnych również w okresie karencji, 4) bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego, 5) prawo obniżenia wysokości zaciąganego kredytu przed jego uruchomieniem. 10. Dokumenty finansowe stanowią załącznik nr 4 do siwz. 11. Wspólny Słownik Zamówień (CPV). Główny kod CPV: 66.11.30.00-5

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66113000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10 000,00 zł w formach przewidziany w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca wpłaca w/w kwotę przelewem

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information