Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zembrzyce w sezonie zimowym 2019-2020

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485952)

Client
Gmina Zembrzyce
State
małopolskie
Address
34-210 Zembrzyce, Zembrzyce 540
Phone
338 746 040,
Fax
338 770 700
www
www.zembrzyce.pl
E-Mail
zamowienia@zembrzyce.pl,
Created
2019-06-12

Gmina Zembrzyce

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Zembrzyce Zembrzyce 540 34-210 Zembrzyce małopolskie tel. 338 746 040, fax. 338 770 700 REGON 72182025000000 www.zembrzyce.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zembrzyce w sezonie zimowym 2019-2020

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zembrzyce w sezonie zimowym 2019-2020, z podziałem na 12 niżej wymienionych zadań (oferty częściowe), obejmujących obszarem tereny zgodnie z zasadami zimowego utrzymania dróg stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 3.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian we wskazanym wykazie dróg w przypadkach podyktowanych koniecznością wydłużenia lub skrócenia wymienionych odcinków dróg lub objęcia zimowym utrzymaniem nowych. 3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie części stanowią zadania : Zadanie 1 – obszar sołectwo Marcówka Odśnieżanie dróg gminnych na długości 8,400 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 2 – obszar sołectwo Zembrzyce – przysiółek Zarębki-Pilchówka i Zarębki-Skawieckie Odśnieżanie dróg gminnych na długości 7,436 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD Zadanie 3 – obszar sołectwo Zembrzyce – Centrum I Odśnieżanie dróg gminnych na długości 10,692 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 4 – obszar sołectwo Zembrzyce – Centrum II Odśnieżanie dróg gminnych na długości 4,235 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD Zadanie 5 – obszar sołectwo Zembrzyce – osiedle Bace Odśnieżanie dróg gminnych na długości 2,455 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 6 – obszar sołectwo Tarnawa Dolna oraz przysiółek Ruski Grygle Odśnieżanie dróg gminnych na długości 11,487 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 7 – obszar sołectwo Tarnawa Dolna – osiedle Żmije Odśnieżanie dróg gminnych na długości 2,856 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 8 – obszar sołectwo Tarnawa Dolna – osiedle Wójciki Odśnieżanie dróg gminnych na długości 0,915 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 9 – obszar sołectwo Zembrzyce-Tarnawa Dolna – osiedle Koźle Odśnieżanie dróg gminnych na długości 1,941 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 10 – obszar sołectwo Śleszowice część wsch. oraz Tarnawa Dolna część pn. Odśnieżanie dróg gminnych na długości 7,691 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 11 – obszar sołectwo Śleszowice część zach. oraz Tarnawa Dolna część pd. Odśnieżanie dróg gminnych na długości 8,876 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Zadanie 12 – obszar sołectwo Tarnawa Górna Odśnieżanie dróg gminnych na długości 3,990 km zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami ZUD. Wymagania dotyczące prowadzenia akcji zimowej na drogach (zasady ZUD) : 1. Wykonawca ustala ze swojej strony głównego koordynatora akcji zimowej – osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie pracy sprzętu, która również jest zobowiązana do ciągłego monitorowania i informowania Zamawiającego o aktualnej sytuacji na drogach na danym terenie. Ponadto Zamawiający wymaga udostępnienia kontaktu bezpośrednio z kierowcami – telefonia komórkowa. 2. Wykonawca zabezpiecza gotowość sprzętu specjalistycznego do podjęcia akcji zimowej wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjną realizację przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający wymaga, aby reakcja Wykonawcy od zgłoszenia konieczności wyjazdu do podjęcia usług na drogach nie była dłuższa niż 1 godzina. W przypadku opóźnienia z winy Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne (określone umową). 4. Wykonawca usługi bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego świadczenia usługi. 5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia akcji zimowej w oparciu o postanowienia niniejszej specyfikacji zgodnie z zasadami i standardami określonymi w zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. 6. Zamawiający może ustalić wyższy standard zimowego utrzymania na wybranych drogach i odcinkach, rozliczając czas wykonania usług wg stawek godzinowych podanych w formularzu ofertowym. Samowolne decyzje podjęte przez Wykonawców w tym zakresie bez porozumienia i zgody Zamawiającego spowodują, że ich czas realizacji nie będzie rozliczony. Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90620000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information