Usługa kompleksowego utrzymania czystości oraz transport wewnątrzszpitalny w obiektach SP ZOZ w Słupcy.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485948)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
State
wielkopolskie
Address
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
Phone
632 752 300
Fax
632 752 116
www
www.szpital.slupca.pl
E-Mail
spzoz@slupca.com
Created
2019-06-12

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ul. Traugutta 7 62-400 Słupca wielkopolskie tel. 632 752 300 fax. 632 752 116 REGON 30662100000000 www.szpital.slupca.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa kompleksowego utrzymania czystości oraz transport wewnątrzszpitalny w obiektach SP ZOZ w Słupcy.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: usługa kompleksowego utrzymania czystości oraz transport wewnątrzszpitalny w obiektach SPZOZ w Słupcy. Szczegółowy zakres usług określają: 1. Charakterystyka stref czystościowych (teren szpitalny objęty przedmiotem zamówienia został podzielony w oparciu o wymagany stopień utrzymania czystości oraz prawdopodobieństwo skażenia biologicznego) – zał. nr 1 2. Objaśnienia używanych skrótów dotyczące częstotliwości sprzątania – zał. nr 2 3. Wymagana minimalna częstotliwość czynności wchodzących w zakres przedmiotowej usługi – zał. nr 3 4. Wykaz pomieszczeń i ich powierzchni, wyposażenia oraz godziny funkcjonowania w poszczególnych komórkach organizacyjnych przeznaczonych do utrzymania czystości – zał. nr 4 5. Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia– zał. nr 5 6. Wymagania dotyczące sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia – zał. nr 6 7. Informacja dotycząca minimalnej liczby osób do wykonania zamówienia – zał. nr 7 8. Zakres usług – zał. nr 8 9. Wymogi Zamawiającego dotyczące standardu wykonania usługi – zał. nr 9 10. Wykaz ilościowy dozowników do bieżącego uzupełniania w środki higieniczne i worków na odpady – zał. nr 10 11. Zakres usług transportu wewnątrzszpitalnego – zał. Nr 11 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące zadania związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Oferta Wykonawcy nie spełniająca powyższych wymagań podlega odrzuceniu. Przedmiot zamówienia został oznaczony następującym kodem CPV: 90910000-9.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information