Zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie – nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gm. Wisznia Mała

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485947)

Client
Gmina Wisznia Mała
State
dolnośląskie
Address
55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 9
Phone
071 3127025
Fax
071 3127068
E-Mail
s.hermann@wiszniamala.pl
Created
2019-06-12

Gmina Wisznia Mała

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 9 55-114 Wisznia Mała dolnośląskie tel. 071 3127025 fax. 071 3127068 REGON 93193489700000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie – nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gm. Wisznia Mała

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem inwestycji pn: „Zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie – nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gm. Wisznia Mała” w ramach zadań: Zadanie nr I – Zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie – nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gm. Wisznia Mała. Zadanie nr II - Zagospodarowanie terenu działki nr 302 w miejscowości Strzeszów. 2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres: Zadanie nr 1 - Zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie – nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gm. Wisznia Mała 1) wykonanie ścieżki zdrowia o nawierzchni z miału kamiennego z następującymi urządzeniami do ćwiczeń plenerowych: a. orbitrek b. rower c. biegacz d. twister i wahadło e. wioślarz f. narty 2) wykonanie placu zabaw o nawierzchni amortyzującej syntetycznej z następującymi urządzeniami zabawowymi: a. linarium b. zestaw zabawowy c. huśtawka wahadłowa d. huśtawka wagowa e. huśtawka – sprężynowiec 3) wykonanie drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych i chodników o nawierzchni z kostki brukowej 4). wykonanie miejsca na ognisko Zadanie realizowane w ramach projektu pn: „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała” realizowany w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie terenu działki nr 302 w miejscowości Strzeszów 1) wykonanie niwelacji terenu działki 2)montaż urządzeń malej architektury: – ławki: 4 szt. - kosze na odpady –2 szt. 3) wykonanie przejść ochronnych pod kabel n.n. w drogach, chodnikach i parkingach 3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisuje dokumentacja przetargowa, na którą składa się: 1) Dokumentacja projektowa w tym: 1.1. Projekt budowlany świetlicy wiejskiej – centrum społeczno-kulturalnego ul. Osiedlowa w Strzeszowie, gm. Wisznia Mała dz. nr 302 AM-1 obręb Strzeszów” opracowany przez: Pietrucha, Mroziuk Projekt . 1.2. Projekty wykonawcze: drogi, konstrukcja, architektura instalacje elektryczne 1.3. Decyzja pozwolenia na budowę Nr 130/16 z dnia 24.02.2016r. wydana przez Starostę Trzebnickiego; 1.4. Projekt budowlany zamienny 2) Załącznik graficzny z zakresem robót do wykonania 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST): 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami; 5) Książki przedmiarów: Uwaga!!!! Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym. 4. Szczególne warunki realizacji zamówienia: 1). Wykonawca w ramach wynagrodzenia skompletuje niezbędną dokumentację powykonawczą niezbędną do uzyskania pozwolenie na użytkowanie. 2). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo –finansowego oraz kosztorysu ofertowego sporządzonego metoda szczegółową wraz tabelą elementów scalonych. 3). Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie w obiektach użyteczności publicznej i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 4). Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie do obiektów użyteczności publicznej i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) i muszą 5). Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST) do SIWZ). 6) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi oraz na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 7) urządzenia siłowni zewnętrznej/ścieżki zdrowia: a. powinny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i dwukrotnie malowanej proszkowo farbami poliestrowymi. Rama nośna wykonana z rur stalowych min. 90 mm x 3,6 mm. Pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium. Uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu. Śruby osłonięte zaślepkami i wyposażone w gumowe podkładki ochronne. Urządzenia wyposażone w metalowe łożyska kulkowe i ograniczniki ruchu. Siedziska ergonomiczne stalowe. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Posadowione na trwałe w gruncie za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie o wymiarach min. 600 x 600 x 550 mm. b. Urządzenia muszą posiadać certyfikat ich zgodności z normą 16630:2015-06 lub PN-EN 1176:2009/2017 lub PN-EN 913:2008 wydany przez jednostkę certyfikującą uprawnioną do badań urządzeń i wydawania tego typu dokumentów. Certyfikaty powinny się odwoływać do nazw i kart katalogowych urządzeń, które Wykonawca zamierza zamontować w ramach niniejszego zamówienia. Certyfikaty powinny być wydane w jęz. polskim i terminowo ważne. Każde urządzenie musi mieć swoją kartę katalogową (techniczną), oraz wymaganą po zamontowaniu na miejscu tabliczkę znamionową. Oryginały kart katalogowych (technicznych ) urządzeń muszą być dostarczone dla wszystkich urządzeń wyposażenia placu siłowni najpóźniej w dniu odbioru końcowego. c. Wymaga się umieszczenia na urządzeniach w czytelnym miejscu informacji pokazującej w formie piktogramów możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia. 8). Okres gwarancji: min. 48 miesięcy 5. Rozwiązania równoważne 1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w dokumentacji technicznej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa zamówień publicznych złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji technicznej. 2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji technicznej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji technicznej, których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 3) Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w dokumentacji technicznej należy traktować wyłącznie jako przykładowe a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej. 4) Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej dopisuje się wyrazy "lub równoważne"

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości: 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielcz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information