Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz remont odwodnienia budynku Leśniczówki Okocim, nr inw. 110/17

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485945)

Client
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko
State
małopolskie
Address
32-700 Bochnia, ul. Łany 6 6
Phone
14 612 32 07; 612 51 49
Fax
14 612 51 49
E-Mail
brzesko@krakow.lasy.gov.pl
Created
2019-06-12

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko ul. Łany 6 6 32-700 Bochnia małopolskie tel. 14 612 32 07; 612 51 49 fax. 14 612 51 49 REGON 35054561300000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz remont odwodnienia budynku Leśniczówki Okocim, nr inw. 110/17

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz remont odwodnienia budynku zgodnie z dokumentacją techniczno - projektową, z uwzględnieniem dostawy i montażu wszystkich niezbędnych materiałów budowlanych. Realizacja zamówienia będzie obejmowała grupy robót: 1) roboty rozbiórkowe: a) rozebranie elementów odwodnienia, b) rozebraniu posadzki betonowej w piwnicy, c) skłuciu tynków, d) rozebranie opaski wokół budynku oraz schodów wejściowych, e) rozebraniu obróbek blacharskich, f) likwidacja istniejącej studni zbiorczej przed zabetonowanie. 2) roboty ziemne wykonane wokół budynku i w istniejących miejscach odprowadzenia wody. 3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian fundamentowych, 4) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w pomieszczeniach piwnicy, 5) wykonanie posadzek podłogowych w piwnicy 6) wykonanie remontu odwodnienia budynku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarze robót oraz dokumentacji techniczno – projektowej stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. UWAGA! Przedmiar ten jest dokumentem pomocniczym, który może służyć jedynie do oszacowania rozmiarów zadania. Dla szczegółowej wyceny oferty należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją techniczno - projektową oraz STWiOR. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie przedmiotowych robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczno - projektową oraz STWiOR, z uwzględnieniem lokalnych warunków wykonywania robót oraz niniejszą SIWZ. 3. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ 4. Zamawiający nie dopuszcza: 1) składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp; 2) składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy aby przy realizacji przedmiotu zamówienia, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierował do wykonywania zamówienia, w zakresie czynności polegających na wykonaniu izolacji ścian fundamentowych oraz remontu odwodnienia budynku Leśniczówki Okocim, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że zatrudnienie każdego z pracowników powinno trwać przynajmniej przez okres realizacji przedmiotu umowy. 6. Wymagania Zamawiającego: 1) roboty muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z póź. zm.), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm ); 2) roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją techniczno - projektową oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy; 3) zastosowane przez Wykonawcę wyroby, materiały i urządzenia, muszą być zgodne z dokumentacją techniczno - projektową oraz posiadać oznakowanie lub aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Zastosowanie zamienników materiałowych podanych w przedmiarze lub dokumentacji projektowej nie może pogarszać standardu produktu oraz wymaga uzgodnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego; 7. Rozwiązania równoważne: 1) w stosunku do użytych w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, norm czy pochodzenia należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych takich jak podane w STWiOR, projekcie budowlanym/wykonawczym i opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w tym odnośnie właściwości fizycznych wymaganych materiałów określonych w STWiOR oraz w dokumentacji techniczno - projektowej; 2) wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji techniczno - projektowej służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań; 3) dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem spełniania tych samych właściwości technicznych. W celu zapewnienia minimalnych warunków równoważności należy uwzględnić w szczególności wymagania określone w dokumentacji techniczno – projektowej. 4) Wykonawca składający ofertę zawierającą rozwiązania równoważne ma obowiązek: a) załączyć do oferty właściwe dokumenty ( tj. dowody zawierające szczegółowy opis oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania ) potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, a w szczególności materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają takie same właściwości fizyczne wskazane przez Zamawiającego w STWiOR; 5) brak informacji, w zakresie zastosowanych rozwiązań równoważnych, zostanie uznany za zamiar wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 800,00 zł ( słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100 ). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielcz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information