Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap IV

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485943)

Client
Gmina Nowy Duninów
State
mazowieckie
Address
09-505 Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1
Phone
242 610 236
Fax
242 610 236
www
http://nowyduninow.info.pl/
E-Mail
ug@nowyduninow.info.pl
Created
2019-06-12

Gmina Nowy Duninów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1 09-505 Nowy Duninów mazowieckie tel. 242 610 236 fax. 242 610 236 REGON 54162900000000 http://nowyduninow.info.pl/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap IV

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w m. Karolewo – Etap IV”. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej o długości 264,00 m i szerokości 3,0m w zakresie: konstrukcja drogi:warstwa ścieralna – mieszanka mineralno bitumiczna gr. 4 cm, warstwa wiążąca – mieszanka mineralno bitumiczna gr. 4 cm, podbudowa (warstwa górna) z kruszywa łamanego gr. 20 cm. Do wykonania: przepusty, pobocza z kamienia tłuczonego, oznakowanie pionowe. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Przedmiar robót - to materiał pomocniczy z wyszczególnieniem elementów robót do wykonania przez wykonawcę. Jeśli w przekazanym przez Zamawiającego przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie zakresy robót lub zostały ujęte w innym rozmiarze ilościowym, Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie określonym w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ i umowie załącznik nr 7.Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt. 22 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z terenem budowy (wizja w terenie). Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych: Jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. przedmiarach robót, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne – a Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze) tj. muszą być co najmniej: tej samej wytrzymałości, tej samej trwałości, o tym samym poziomie estetyki urządzenia, spełniać te same funkcje, spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy, z którym została podpisana umowa. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany przy udziale dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 zł. słownie: dwa tysiące złotych 00/100 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu skład

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information