Instalacja wentylacji i klimatyzacji sali operacyjnej - szpital SP ZOZ Łasin

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485940)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa
State
kujawsko-pomorskie
Address
86-320 Łasin, ul. Radzyńska 4 4
Phone
56 4664203
Fax
56 4664251
www
www.spzozlasin.pl
E-Mail
spzozlasin@poczta.onet.pl
Created
2019-06-12

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa ul. Radzyńska 4 4 86-320 Łasin kujawsko-pomorskie tel. 56 4664203 fax. 56 4664251 REGON 87025081000000 www.spzozlasin.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Instalacja wentylacji i klimatyzacji sali operacyjnej - szpital SP ZOZ Łasin

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją sali operacyjnej (w tym zakup centrali wentylacyjnej) w Szpitalu SP ZOZ w Łasinie – ul. Grudziądzka 2, 86 – 320 Łasin. Zakres robót: - Roboty rozbiórkowe - Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej - Podłączenie urządzeń – instalacja wentylacyjna, element N - Podłączenie urządzeń – instalacja wentylacyjna, element W - Podłączenie urządzeń – instalacja wentylacyjna, element WWC - Izolacje termiczne przewodów wentylacyjnych - Uruchomienie instalacji - Wydzielenie stref pożarowych, zabudowa kanałów wentylacyjnych - Wywóz i utylizacja odpadów 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary robót – załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. UWAGA: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 3. Roboty budowlane i instalacyjne prowadzone będą w obiekcie czynnym i Wykonawca zobowiązuje się zorganizować je tak, aby nie narażać pracowników i osób trzecich na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót. 4. Jeżeli w dokumentacji technicznej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem jakiegokolwiek znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy przyjąć że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, „równoważnie opisanym”, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentu, certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tą jednostkę, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność, bądź inne dokumenty stanowiące środki dowodowe. 5. Jeśli w opisach występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45331000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information