Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Mircze w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485935)

Client
Gmina Mircze
State
lubelskie
Address
22-530 Mircze, ul. Kryłowska 20 20
Phone
84 6519015
Fax
84 6519062
www
www.mircze.pl
E-Mail
gmina@mircze.pl
Created
2019-06-12

Gmina Mircze

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Mircze ul. Kryłowska 20 20 22-530 Mircze lubelskie tel. 84 6519015 fax. 84 6519062 REGON 95036882000000 www.mircze.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Mircze w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z ok. 1960 nieruchomości zamieszkanych o zabudowie jednorodzinnej i 9 wielorodzinnej z terenu Gminy Mircze w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem Wykonawca otrzyma w dniu zawarcia umowy. 2.2. Dane dotyczące Gminy Mircze istotne z punktu widzenia zamówienia: Obszar Gminy Mircze wynosi 234 km2, teren Gminy Mircze stanowi 30 miejscowości: Ameryka, Andrzejówka, Borsuk, Dąbrowa, Górka Zabłocie, Kryłów, Kryłów Kolonia, Łasków, Małków, Małków Nowy, Małków Kolonia, Marysin, Miętkie, Miętkie Kolonia, Mircze, Modryniec, Modryń, Modryń Kolonia, Mołożów, Mołożów Kolonia, Radostów, Rulikówka, Prehoryłe, Smoligów, Stara Wieś, Szychowice, Szychowice Nowe, Tuczapy, Wiszniów, Wereszyn. W 2018 r. w okresie od stycznia do grudnia odebrano i zagospodarowano następujące ilości odpadów w tonach: 20 03 01 – 566,24 Mg; 15 01 07 – 122,08 Mg; 15 01 02 – 8,22 Mg; 15 01 01 – 45,38 Mg; 15 01 06 – 60,98 Mg, 15 01 04 – 5,20 Mg, 20 03 07 – 64,42 Mg, 16 01 03 – 50,00 Mg, 20 01 35* - 10,545 Mg, 20 01 36 – 2,138 Mg; 17 03 80 – 1,38 Mg; 20 01 36 – 2,138 Mg 2.3. Szacunkowa masa odpadów, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w czasie trwania zamówienia to 450,00 Mg odpadów. Pojemniki i worki w ustalonym dniu odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach mieszkańcy będą wystawiać w widocznym miejscu przed nieruchomością. Powyższe dane o ilości nieruchomości i wytwarzanych odpadów mogą ulec zmianie w wyniku zasiedlenia nowych budynków lub wyludnienia oraz w wyniku ograniczania wytwarzania odpadów przez mieszkańców. Z tytułu zwiększenia ilości odebranych odpadów Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem Wykonawca otrzyma w dniu zawarcia umowy. Odpady będą gromadzone w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 litrów i KP - 7 o różnej kolorystyce. 2.4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w tym: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych b) odpadów wielomateriałowych, c) papieru i tektury, d) szkła e) tworzywa sztucznego, f) odpadów ulegających biodegradacji g) zużytych baterii i akumulatorów, h) zużytych opon i chemikaliów (środki chemiczne używane w gosp. domowym), i) przeterminowanych leków, j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, k) metali l) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ł) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych w wyniku drobnych prac remontowych nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, m) popiół z gospodarstw domowych. 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z częstotliwością: a) raz na dwa tygodnie – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej, b) raz w miesiącu – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej. 3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: a) raz w miesiącu – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, b) raz na dwa tygodnie – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej. 4) Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w ramach półrocznych zbiórek w systemie u źródła (1 raz na pół roku). 5) Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy stosować pojemniki w odpowiedniej kolorystyce: 1) zielone z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane; 2) żółte z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne; 3) niebieskie z przeznaczeniem na papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe; 4) brązowe z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji; 5) szare z przeznaczeniem na popiół z gospodarstw domowych. 6) Zapewnienie właścicielom nieruchomości worków do zbiórki odpadów. Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: materiał - folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, kolorystyka i pojemność: żółty - 120 l, niebieski - 120 l, zielony - 120 l, brązowy - 120 l, czarny - 120 l, szary – 120 l. 7) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów do dnia podpisania umowy, a następnie w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, dostarczy właścicielom nieruchomości. Za dostarczenie harmonogramu należy uznać jego pozostawienie w skrzynce pocztowej lub razem z workami na odpady segregowane. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. 8) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 7.00-20.00. 9) Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 10) Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem lub telefonicznie na adres Zamawiającego. 11) System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 12) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca Zamawiającemu ewidencji nieruchomości z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady. 13) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego (art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 14) Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania - do właściwych instalacji regionalnych lub zastępczych zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, selektywnie zebrane odpady komunalne - zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 i 20 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). 15) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych do której będzie przekazywał zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.). 16) Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r. poz. 122) w tym między innymi: posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Mircze. 17) Wykonawca zobowiązany jest posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 18) Pojazdy muszą spełniać następujące warunki: a) posiadać trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, b) być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, c) być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, d) wyposażone w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS) umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, e) konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. 19) Wykonawca musi utrzymywać odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń poprzez wykonywanie następujących czynności: a) mycie i dezynfekcję z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, b) opróżnianie pojazdów z odpadów i parkowanie na koniec każdego dnia roboczego wyłącznie na terenie bazy magazynowo -transportowej, c) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. 20) Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mircze. 21) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 22) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właściciela nieruchomości powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 23) Wykonawca nie może prowadzić usługi odbioru odpadów pojazdem, który posiada uszkodzony system pozycjonowania satelitarnego (GPS). Jeżeli do awarii dojdzie w momencie prowadzenia zbiórki odpadów, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu, a samochód z uszkodzonym systemem GPS zastąpić sprawnym pojazdem w celu kontynuowania zbiórki odpadów, a po zakończeniu każdego miesiąca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą na nośniku elektronicznym zapis GPS w celu weryfikacji danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz miejscach wyładunku odpadów. Wykonawca udostępni Zamawiającemu na czas trwania umowy program umożliwiający odtworzenie informacji na przekazywanych nośnikach. 24) a) wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz ze sprawozdaniem o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach informacji o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. b) wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z fakturą wszystkich kopii kart przekazania odpadów do instalacji odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów potwierdzających sposób zagospodarowania zebranych odpadów. Karty powinny odpowiadać wymogom Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819). c) Wykonawca zobowiązany będzie do comiesięcznego przekazywania wraz z fakturą: - dowodów ważenia odpadów zmieszanych , pozostałości z sortowania i zielonych z data z dnia wykonania usługi, - dowodu ważenia odpadów selektywnie zebranych w danym miesiącu. d) Wykonawca podczas realizacji zamówienia dokona wszelkich starań aby jak największą ilość zebranych odpadów poddać recyklingowi i przygotować do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. 25) Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r., poz. 2167), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U z 2017 r. poz. 2412). 26) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: a) UCHWAŁA NR XVI/147/2016 RADY GMINY MIRCZE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2.5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn . zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności: - kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia (z wyjątkiem sytuacji, gdy kierujący pojazdem prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą i będzie samodzielnie wykonywał wskazane czynności tzw. „samozatrudnienie” oraz rozliczał się fakturą VAT za zrealizowaną samodzielnie czynność); - opróżniania pojemników, załadunku worków do pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru odpadów Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2.6. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information