DOSTAWA (SPRZEDAŻ) I DYSTRYBUCJA GAZU DO OBIEKTÓW „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485933)

Client
"SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o.
State
łódzkie
Address
97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8 8
Phone
44 731 65 00
www
www.solpark-kleszczow.pl
E-Mail
biuro@kompleks-solpark.pl
Created
2019-06-12

"SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: "SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o. ul. Sportowa 8 8 97-410 Kleszczów łódzkie tel. 44 731 65 00 REGON 10068625300000 www.solpark-kleszczow.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA (SPRZEDAŻ) I DYSTRYBUCJA GAZU DO OBIEKTÓW „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji – gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od 01.08.2019r. do 31.07.2020r. o łącznym prognozowanym wolumenie 3 600 000 kWh do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ. W celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh przyjęto współczynnik konwersji 10,972. 2. Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości gazu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie pociąga Zamawiającego do żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora. 3. Standardy jakościowe Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych wraz z usługą przesyłu. Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami taryfy OSD. Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze (w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 stycznia 2017r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego) oraz Polskie Normy. 4. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych (w przypadku gdyby Zamawiający nie dopełnił tego obowiązku), zgłoszenia do OSD nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umowy sprzedaży paliwa gazowego. 5. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy oraz służy do porównania ofert. 6. Stawki opłat dystrybucyjnych wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ muszą być zgodne z aktualną taryfą lokalnego OSD i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji oferty przyjmą wskazane wartości stawek dla całego okresu realizacji zamówienia. 7. Rozliczenia za sprzedaż paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. 8. Rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w okresach rozliczeniowych zgodnych z okresami ustalonymi przez Operatora Systemu Dystrybucji, według cen jednostkowych dla każdego punktu poboru oddzielnie, na podstawie faktycznego zużycia energii w danym okresie rozliczeniowym, powiększonym odpowiednio o wartość składników stałych danego punktu poboru płatnych miesięcznie, określonym w formularzu cenowym Wykonawcy. 9. W ramach sprzedaży paliwa gazowego Wykonawca zobowiązuje się pełnić funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe. 10. Zamawiający do dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa oraz wszelkie potrzebne dane do uzupełnienia wniosków zmiany sprzedawcy. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia oddzielnych faktur dla każdego punktu poboru.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09123000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium należy wnieść w wysokości 15.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj. 24.06.2019r. godz. 10:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego BANK MILL

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information