Remont budynku mieszkalnego - leśniczówki położonego w miejscowości Karkowo, gmina Chociwel-II postępowanie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485931)

Client
Nadleśnictwo Dobrzany
State
zachodniopomorskie
Address
73-130 Dobrzany, ul. Armii Czerwonej 3 3
Phone
091 5620134
Fax
091 5620134
www
www.dobrzany.pl
E-Mail
dobrzany@szczecin.lasy.gov.pl
Created
2019-06-12

Nadleśnictwo Dobrzany

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Nadleśnictwo Dobrzany ul. Armii Czerwonej 3 3 73-130 Dobrzany zachodniopomorskie tel. 091 5620134 fax. 091 5620134 REGON 81063908300000 www.dobrzany.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont budynku mieszkalnego - leśniczówki położonego w miejscowości Karkowo, gmina Chociwel-II postępowanie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku mieszkalnego - leśniczówki, położonego w miejscowości Karkowo, gmina Chociwel, obejmujące swym zakresem m.in.: 1) Ocieplenie ścian piwnicznych łącznie z cokołem od poziomu ław fundamentowych; 2) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku; 3)Wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi; 4) Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej; 5) Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej; 6) Wymianę rynien i rur spustowych oraz wymianę obróbek blacharskich; 7)Remont pomieszczeń sanitarnych w poziomie przyziemia; 8) Wymianę schodów wewnętrznych drewnianych; 9) Wymianę podłóg w poziomie przyziemia; 10) Renowacja oraz malowanie ścian, boazerii i sufitów pomieszczeń przyziemia; 11) Wykonanie zadaszenia zejścia do piwnicy na zewnątrz; 12)Wykonanie przebudowy zejścia do piwnicy. 2.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren leśnictwa Karkowo, miejscowość Karkowo 28, gm. Chociwel, działka ozn. nr geod. 191/5 obręb Karkowo, gm. Chociwel. 3.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w niniejszej Specyfikacji przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz zobowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego. 4.W przypadku gdy w dokumentacji projektowej lub kosztorysach wskazana została nazwa lub znak towarowy to charakteryzujące tak opisany materiał parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych, niż opisanych w niniejszym dokumencie, tj spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne niż opisane w specyfikacji, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone w dokumentach załączonych do SIWZ. 5.Szczegółowy zakres robót został określony w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ). 6.Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 24 miesiące od daty odbioru końcowego. 7.Zaleca się aby Wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzili wizję lokalną w terenie w celu zapoznania się z zakresem robót oraz prawidłowego przygotowania oferty

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 3000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzi

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information