Dostawa leków

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485930)

Client
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie
State
podkarpackie
Address
36-051 Górno, Rzeszowska 5
Phone
17 772 88 95
Fax
17 772 89 68
www
http://gorno.eu
E-Mail
dobosz@sanatorium-gorno.itl.pl
Created
2019-06-12

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie Rzeszowska 5 36-051 Górno podkarpackie tel. 17 772 88 95 fax. 17 772 89 68 REGON 29174700000000 http://gorno.eu

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa leków

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Niniejsze zamówienie składa się z 3 części: Część nr 1 – lista ogólna Część nr 2 – Insuliny Część nr 3 – Płyny Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków – szczegółowy wykaz stanowią Załączniki od nr 2A do 2C do SIWZ; 2) Ze względu na różny rodzaj konfekcjonowania leków zamawiający dopuszcza możliwość ich przeliczania wg dostępnych na rynku opakowań z zachowaniem żądanej ilości podanej przez zamawiającego w SIWZ lub z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę - jeżeli np. wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym i po ich przeliczeniu nie można uzyskać ilości żądanej przez Zamawiającego. 3) Zamawiający nie dopuszcza dostaw produktów farmaceutycznych, które są suplementami diety za wyjątkiem pozycji 36 formularza asortymentowo – cenowego w części nr 1 (Załącznik nr 2A do SIWZ). 4) Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz spełniać wymogi dyrektyw Unii Europejskiej. 5) Braki w dostawach leków objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub droga elektroniczną pracownikowi Zamawiającego tj. kierownikowi Działu Farmacji Szpitalnej. 6) W przypadku okresowego braku dostępności leku z postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SIWZ. 8) O ile niektóre produkty lecznicze zostały podane w nazwach handlowych w SIWZ, Zamawiający dopuszcza produkty lecznicze równoważne w rozumieniu definicji: „Leki są równoważne terapeutycznie, jeśli są równoważne farmaceutycznie oraz klinicznie wykazują taką samą skuteczność i bezpieczeństwo działania” (Literatura „Dostępność farmaceutyczna i dostępność biologiczna leków” S. Janicki. M. Szmitowska, W. Zielińska) 9) Zamawiający wyraża zgodę na zamienne zaoferowanie leków w postaci tabletek, drażetek, kapsułek itp. (np. drażetek na tabletki dojelitowe, tabletki na drażetki, w tym powlekane itp.), celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej, z wyjątkiem leków o modyfikowanej postaci np.: tabletki o kontrolowanym uwalnianiu, przedłużonym działaniu itp.. Zamawiający nie dopuszcza zamiany w przypadku leków iniekcyjnych. 10) Zamawiający wymaga aby przynajmniej dla części nr 1 Wykonawca przesyłał fakturę w postaci elektronicznej w formie umożliwiającej wprowadzenie danych z ww. faktury do aptecznego programu komputerowego używanego przez Zamawiającego. Odpowiednią instrukcję zawierającą potrzebne informacje stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 11) Zamawiający nie dopuszcza dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/zleceń bez ograniczeń co do ilości, częstotliwości i wartości poszczególnych dostaw.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33600000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information