Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485925)

Client
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
State
mazowieckie
Address
00-983 Warszawa, Ludwika Kondratowicza 20
Phone
22 4438701, 22 4438696,
Fax
22 325 54 68
www
www.targowek.waw.pl
E-Mail
przetargi@targowek.waw.pl ,
Created
2019-06-12

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Ludwika Kondratowicza 20 00-983 Warszawa mazowieckie tel. 22 4438701, 22 4438696, fax. 22 325 54 68 REGON 15259663001150 www.targowek.waw.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a”. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) , o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób codziennie wykonujących wskazane poniżej czynności: a) roboty rozbiórkowe oraz ziemne, b) roboty ogólnobudowlane, c) roboty elektryczne 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wzorze umowy stan. załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub por

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information