"Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Krakowskie Przedmieście"

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485921)

Client
Miasto Krasnystaw
State
lubelskie
Address
22-300 Krasnystaw, Plac 3 Maja 29 29
Phone
082 5762157
Fax
082 5762377
www
www.krasnystaw.pl
E-Mail
miasto@krasnystaw.pl
Created
2019-06-12

Miasto Krasnystaw

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Krasnystaw Plac 3 Maja 29 29 22-300 Krasnystaw lubelskie tel. 082 5762157 fax. 082 5762377 REGON 11019791900000 www.krasnystaw.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: "Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Krakowskie Przedmieście"

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje przebudowę i termomodernizację budynku OSP Krakowskie Przedmieście w tym m.in.: 1) wykonanie robót budowlanych, w tym: robót rozbiórkowych, izolacji i osuszenia ścian, robót modernizacyjnych, prac termomodernizacyjnych, wymiana stolarki, utwardzenie terenu oraz ogrodzenia terenu; 2) wykonanie robót w zakresie instalacji budowlanych, w tym: instalacji CO, instalacji wodno – kanalizacyjnych, wewnętrznej instalacji gazowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej; 3) wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych, w tym: prac demontażowych, zasilania i wzl-ty, instalacji gn. 230V i 400V oraz oświetleniowej, montaż opraw oświetleniowych, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych oraz pomiarów elektrycznych. 2. Szczegółowy zakres robót określają: 1) Projekt budowlano – wykonawczy pn.: „Przebudowa budynku OSP Krakowskie Przedmieście (kategoria budynku IX)”; 2) Projekt budowlany pn.: „Przebudowa budynku OSP Krakowskie Przedmieście – część sanitarna”; 3) Projekt budowlano – wykonawczy pn.: „Przebudowa istniejącego budynku OSP Krakowskie Przedmieście – przebudowa instalacji elektrycznej zasilania i instalacji wewnętrznej”; 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 5) Decyzja Starosty Krasnostawskiego AB.6740.30.2017 z dnia 7 lutego 2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę i termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (kategoria obiektu IX). 6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia uwzględni wymagania zawarte w projektach budowlano – wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Przedmiot umowy należy wykonać przy zapewnieniu dojazdów do poszczególnych posesji sąsiadujących z terenem budowy oraz ze szczególną dbałością o istniejące drogi w rejonie robót. 5. Trasę przejazdu pojazdów w celu przewozu materiałów należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami dróg przed rozpoczęciem robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 złotych. 2. Wadium może być wniesione w: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeni

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information