Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485918)

Client
Gmina Stryszawa
State
małopolskie
Address
34-205 Stryszawa, Stryszawa 17
Phone
338 747 272
Fax
338 747 272
www
http://www.stryszawa.pl
E-Mail
sekretariat@stryszawa.pl
Created
2019-06-12

Gmina Stryszawa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stryszawa Stryszawa 17 34-205 Stryszawa małopolskie tel. 338 747 272 fax. 338 747 272 REGON 72181965000000 http://www.stryszawa.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1 Na przedmiot zamówienia składa się dostawa średniego, samochodu ratowniczo gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ, który należy wypełnić i złożyć wraz ze składaną ofertą. 3.3 Odbiór samochodu nastąpi w dwóch etapach: 1) Odbiór techniczno-jakościowy mający na celu sprawdzenie zgodności samochodu wraz z występującymi w nim podzespołami oraz sprzętem pożarniczym. 2) Odbiór faktyczny na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia maksymalnie do 30 września 2019 r., jeżeli OSP nie otrzyma na czas środków z wnioskowanych dotacji i w związku z tym nie będzie mogła dokonać faktycznego odbioru pojazdu na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. W związku z powyższym, jeżeli wystąpi taka okoliczność Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z pismem o przesunięcie faktycznego odbioru pojazdu maksymalnie do 30 września 2019 r. 3.4 Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ oraz projekcie umowy, b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami, c) posiadać komplet dokumentacji technicznej –eksploatacyjnej. 3.5 Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi zostały szczegółowo określone w Projekcie umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 3.6 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postepowaniu znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne ("lub równoważne" -art.29 ust.3 ustawy Pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, ze znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawców, aby zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/ zmiana treści SIWZ, zamawiający sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, ze oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno -eksploatacyjno -użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 3.7 Podwykonawstwo: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, nie zastrzegając obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej części zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest w ofercie: a) wskazać części zamówienia (zakres prac wartość lub część procentową zamówienia), które zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz, b) podać nazwy (firmy) tych Podwykonawców (o ile są znani na etapie składania oferty). 2) W przypadku powierzenia Podwykonawcom wykonania części zamówienia, Zamawiający żądał będzie, aby przed przystąpieniem do jego wykonania Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak z podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 5) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zostały szczegółowo określone w Projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 6) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, określone zostały szczegółowo w Projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 3.8 Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 34144200-0 Pojazdy służb ratowniczych 34144210-3 Wozy strażackie 35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa 3.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.10 Nie przewiduje się ustanowienia aukcji ani dynamicznego systemu zakupów czy tez przeprowadzenia licytacji elektronicznej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34144200-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information