„Przebudowa drogi gminnej w m. Manieczki działka nr ewid. 26/62, oraz rozbudowa ciągów komunikacyjnych drogi gminnej w m. Manieczki działka nr 104/1 i 105/2.”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485917)

Client
Gmina Brodnica
State
wielkopolskie
Address
63-112 Brodnica, ul. Brodnica 41 41
Phone
61 2823527
Fax
61 2823558
www
www.brodnica.net.pl
E-Mail
oswiata@brodnica.net.pl
Created
2019-06-12

Gmina Brodnica

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Brodnica ul. Brodnica 41 41 63-112 Brodnica wielkopolskie tel. 61 2823527 fax. 61 2823558 REGON 63125817000000 www.brodnica.net.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Przebudowa drogi gminnej w m. Manieczki działka nr ewid. 26/62, oraz rozbudowa ciągów komunikacyjnych drogi gminnej w m. Manieczki działka nr 104/1 i 105/2.”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia, objętym niniejszym postępowaniem, jest: przebudowa drogi gminnej w m. Manieczki działka nr ewid 26/62, oraz rozbudowa ciągów komunikacyjnych drogi gminnej w m. Manieczki działka nr 104/1 i 105/2. Zakres prac obejmuje: 2. Zakres prac obejmujący przebudowę drogi gminnej w miejscowości Manieczki, gmina Brodnica dz. nr 26/62 o długości 0,108 km i szerokości 4,5 m : 1) Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o gr. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 432 m² 2) Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 21,0 m 3) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II gr. 491,0 m² 4) Ława 30x30 betonowa z betonu C12/15 z oporem pod oporniki betonowe 8x30 cm, 13,5 m³ 5) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 225,0 m 6) Podbudowa betonowa z betonu C16/20-grubosci warstwy po zagęszczeniu ok. 7 cm, 491,0 m² 7) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, 491,0 m² 8) Regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych, szt. 2 3. Zakres prac obejmujący rozbudowę ciągów komunikacyjnych drogi gminnej w miejscowości Manieczki, gmina Brodnica dz. nr 104/1 i 105/2 o długości 0,046 km i szerokości 4,0 m : 1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II gr. 185,0 m² 2) Ława 30x30 betonowa z betonu C12/15 z oporem pod oporniki betonowe 8x30 cm, 13,5 m³ 3) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 100,00 m 4) Podbudowa betonowa z betonu C16/20-grubosci warstwy po zagęszczeniu ok. 7 cm, 185,0 m² 5) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, 185,0 m² 4. Dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia dla zakresu opisanego w § 3 ust. 2 jest zawarta w załączniku nr 1 do SIWZ pn. Dokumentacja techniczna. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem udzielił co najmniej 60 miesięcznej gwarancji jakości. 6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca oraz Podwykonawca wykazał, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, iż dysponuje co najmniej 2 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, lub przewidzianymi do zatrudnienia w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, na stanowiskach robotników ogólnobudowlanych odpowiedzialnych za zakres prac zapisanych § 3 ust. 2 oraz § 3 ust. 3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Dokumentacja kartograficzna przedstawiona została w załączniku nr 10 i 11 do niniejszej SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz na warunkach określonych w postanowieniach umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233226-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 1 500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100) 1.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Mosina, nr rachunku 03 9048 0007 0000 3069

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information