Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. Kazimierza Wielkiego w ramach realizacji zadania pn.: Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485914)

Client
Gmina Miejska Głogów
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Rynek 10 10
Phone
076 7265437, 527
Fax
076 7265437
E-Mail
hania@glogow.um.gov.pl
Created
2019-06-12

Gmina Miejska Głogów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Głogów ul. Rynek 10 10 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7265437, 527 fax. 076 7265437 REGON 39064729700000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. Kazimierza Wielkiego w ramach realizacji zadania pn.: Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres robót: 1. Ułożenie linii kablowej oświetleniowej głównej, zasilanej od istniejącego słupa L-21/1 przy ul. Folwarcznej wraz z montażem słupów i lamp. 2. Po wykonaniu podstawowej linii kablowej oświetlenia ulicznego należy wykonać dodatkowe sięgacze: Sięgacz - 1 na początku linii oświetleniowej czyli linii od słupa L-21 2/2 do słupa L-21 2a/1 Sięgacz - 2 w części środkowej linii oświetleniowej czyli linii od słupa L-21 4/1 do sięgacza L-21 4a /1 Sięgacz - 3 w drugiej połowie linii oświetleniowej czyli linii od słupa L-21 6/1 do sięgacza L-21 6a/1 Sięgacz - 4 na końcu linii oświetleniowej czyli od słupa L-21 12/1 do sięgacza L-21 13/1 Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz dodatkowo Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB), które są załącznikami do niniejszej SIWZ Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie opisane w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót oraz STWiORB) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. W niniejszym postępowaniu pod pojęciem OBIEKT należy rozumieć całość prac przewidzianych do wykonania w przedmiotowym postępowaniu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45232200-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 2.800,00 zł słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Miejska Głogów Oddział BGŻ w Głogowie

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information