Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600, gm. Stężyca - obiekt 1 w km 4+100-5+292 na długości 1,192 km, pow. rycki woj. lubelskie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485912)

Client
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
00-844 Warszawa, Grzybowska 80
Phone
713 378 800,
Fax
713 285 048
www
www.wodypolskie.bip.gov.pl/
E-Mail
zamowienia@rzgw.wroc.pl,
Created
2019-06-12

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Grzybowska 80 00-844 Warszawa dolnośląskie tel. 713 378 800, fax. 713 285 048 REGON 36830257500000 www.wodypolskie.bip.gov.pl/

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600, gm. Stężyca - obiekt 1 w km 4+100-5+292 na długości 1,192 km, pow. rycki woj. lubelskie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600, gm. Stężyca - obiekt 1 w km 4+100-5+292 na długości 1,192 km pow. rycki woj. lubelskie na podstawie dokumentacji technicznej pod nazwą „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600” gm. Stężyca. 2. Prawostronny wał rz. Wisły w km 397,1 – 398,3 zaliczany do II klasy ważności technicznej stanowi obiekt ochrony przeciwpowodziowej terenów na prawym brzegu Wisły o łącznej powierzchni ok. 2274 ha, leżących w gminie Stężyca, pow. rycki, woj. lubelskie. Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych przez wał i przywrócenie funkcji technicznych wału poprzez odbudowę korpusu wału z wyrównaniem niwelety korony do rzędnych pierwotnych oraz uszczelnieniem korpusu i podłoża. 3. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) roboty przygotowawcze, w skład których wchodzą m.in.: roboty pomiarowe, wykoszenie porostów z korony i skarpy wału (zależnie od potrzeb), zdjęcie humusu, przygotowanie platformy na koronie wału do wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej; 2) wykonanie w osi wału przesłony filtracyjnej metodą wgłębnego ciągłego mieszania; 3) roboty ziemne na korpusie i koronie wału (niwelacja korony z odtworzeniem rzędnych, zagęszczenie gruntu w nasypie), UWAGA - grunt na rozbudowę wału należy zakupić z koncesjono-wanego źródła, a nie jak wskazano w dokumentacji ze starorzecza; 4) zabezpieczenie skarpy odwodnej wału siatką stalową przed zwierzętami ryjącymi; 5) wyrównanie, zagęszczenie przejazdów wałowych oraz remont ich nawierzchni; 6) rozbiórka i odtworzenie schodów skarpowych; 7) plantowanie skarp i korony wału; 8) humusowanie i zabezpieczenie skarp i korony biowłókniną; 9) montaż słupków hektometrowych, tablic kilometrażowych, szlabanów wjazdowych; 10) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 4. Szczegółowy opis zamówienia określają projekt wykonawczy pn.: Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600, gm. Stężyca przez Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa BIPROMEL Sp. z o.o. w roku 2018, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot – będące załącznikiem do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45246200-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – 100 000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formie (art. 45 ust. 6 ustawy Pzp): 1) pieniężnej – przelewem na konto BGK – PGW WP RZGW War

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information