Budowa ogrodzenia w ramach zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego obszaru Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485911)

Client
Gmina Miasto Ustka
State
pomorskie
Address
76-270 Ustka, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3
Phone
598 154 300
Fax
598 152 900
www
www.ustka.pl
E-Mail
zamowienia.publiczne@um.ustka.pl
Created
2019-06-12

Gmina Miasto Ustka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Ustka ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka pomorskie tel. 598 154 300 fax. 598 152 900 REGON 52387300000000 www.ustka.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa ogrodzenia w ramach zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego obszaru Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia w ramach zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego obszaru Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce, realizowanego w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych OSiR” . 2. Ogólna charakterystyka obszaru przeznaczonego pod inwestycję. Teren objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest - w północno – wschodniej części miasta, po wschodniej stronie kanału portowego, na lewym brzegu rzeki Słupi, - na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1680/12 w obrębie ewidencyjnym Ustka, stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, w północno – wschodniej części tej nieruchomości teren płaski częściowo zagospodarowany – ogrodzone boisko ze sztucznej trawy, trybuny, plac z urządzeniami do street Ballu, płyta z urządzeniami do skateparku, częściowo o nawierzchni gruntowej, pokryty wydeptaną trawą, - w strefie B Uzdrowiska, - na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Grunwaldzka A” uchwalony uchwałą Rady Miasta Ustka Nr XXVI/248/201627 października 2016 roku, 3. Przedmiot zamówienia dotyczy etapu zagospodarowania funkcjonalno – przestrzennego obszaru OSiR w Ustce zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. 4. W zakres realizacji robót budowlanych wchodzi: budowa ogrodzenie oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. 5. Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie roboty, dostawy i usługi towarzyszące, niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 6. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy oraz utrzymanie i pielęgnację zieleni wykonanej w ramach zamówienia. 7. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesiący, przy czym w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy okres rękojmi ulega przedłużeniu do upływu okresu gwarancji jakości. 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących pracę fizyczną, które w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem: 8.1. robót ziemnych, prac przygotowawczych, obsługą geodezyjną, 8.2. budową ogrodzenia, 8.3. prac porządkowych. Mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 9. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy. 10. Informacje dodatkowe: 10.1. Wykonawca zobowiązany będzie zaplanować roboty w taki sposób, aby ich realizacja dostosowana była do występujących warunków komunikacji pieszej i samochodowej, aby nie stwarzała zagrożenia bezpieczeństwa. 10.2. zastosowane materiały przy realizacji przedmiotu zamówienia winny być nowe (nie używane), pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w opakowaniach pozwalające na bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta; 10.3. zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia wskazanych bezpośrednio lub pośrednio w opisie przedmiotu zamówienia; 10.4. zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu lub usługi równoważnej w stosunku do opisanych przedmiocie zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego Wykonawcę; 10.5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: a) sporządzi kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach oraz przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych/budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo budowlane; b) zabezpieczy obsługę geodezyjną, c) wykona wszystkie pomiary potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 10.6. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa, wskazanej przez Wykonawcę osobie, do reprezentowania Zamawiającego: a) przed wszystkimi osobami i instytucjami opiniującymi, uzgadniającymi oraz wydającymi decyzje w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, b) przed organami celem dokonania stosownych zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych/budowy oraz uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu rozpoczęcia robót objętych przedmiotem zamówienia, c) przed organami i instytucjami celem realizacji robót zgodnie z warunkami Zamawiającego i uzgodnieniami oraz zawartymi w dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45100000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information