Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Hyżne oraz jednostek organizacyjnych Gminy

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485909)

Client
Gmina Hyżne
State
podkarpackie
Address
36-024 Hyżne, Hyżne 103 103
Phone
017 2295002
E-Mail
inwestycje@hyzne.pl
Created
2019-06-12

Gmina Hyżne

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Hyżne Hyżne 103 103 36-024 Hyżne podkarpackie tel. 017 2295002 REGON 69058208000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Hyżne oraz jednostek organizacyjnych Gminy

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zmówienia jest Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Hyżne oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Wykaz i charakterystyka obiektów będących własnością Gminy Hyżne oraz szczegółowe informacje dotyczące szacunkowego zużycia energii elektrycznej w tych obiektach, dla poszczególnych grup taryfowych w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Szacunkowe zużycie energii w obiektach Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia wynosi 171022 kWh. Podane przez Zamawiającego w załączniku nr 7 do SIWZ prognozowane zużycie energii elektrycznej ma jedynie charakter informacyjny, służący do porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy. Dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji przez Wykonawcę odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi i przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia m. in. w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej, jakości obsługi odbiorców oraz warunki świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia ruchu sieciowego, eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i połączeń międzysystemowych zostały zawarte w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1200) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w zakresie do 20 % zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą dotyczyły zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej i usługi dystrybucji objętych niniejszym zamówieniem, w tym nowych punktów dostępowych w czasie trwania umowy Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 09310000-3 – elektryczność 65310000-9 – przesył energii elektrycznej 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 5. Podwykonawcy: 1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt V.3 niniejszej specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiającya stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09310000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information