WYKONANIE ODCINKA CHODNIKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. GRUCHLA W MYSZKOWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „BUDOWA/PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA” ZADANIE INWESTYCYJNE REALIZOWANE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485908)

Client
Gmina Myszków
State
śląskie
Address
42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26 26
Phone
(34) 313 26 82 w. 145
Fax
(34) 313 50 29
www
http://www.miastomyszkow.pl
E-Mail
m.kita@miastomyszkow.pl; wojciech.chrapek@miastomyskow.pl
Created
2019-06-12

Gmina Myszków

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Myszków ul. Kościuszki 26 26 42-300 Myszków śląskie tel. (34) 313 26 82 w. 145 fax. (34) 313 50 29 REGON 15139849700000 http://www.miastomyszkow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: WYKONANIE ODCINKA CHODNIKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. GRUCHLA W MYSZKOWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „BUDOWA/PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA” ZADANIE INWESTYCYJNE REALIZOWANE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Gruchla w Myszkowie wraz z odwodnieniem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa/Przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa.” 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na: 1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej, w tym operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu planowanej inwestycji, zwanych dalej dokumentacją projektową, wraz z STWiORB dla odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Gruchla w Myszkowie wraz z jego odwodnieniem, o długości 370,00 m i szerokości 2,00 m (odcinek od mostu w ul. Gruchla z miejscowymi przewężeniami), podlegającej uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji pozwolenia na budowę; 2) uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji objętej dokumentacją, o której mowa w pkt 1); c) wykonaniu robót budowlanych objętych pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę, o których mowa w pkt 2) dla odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Gruchla w Myszkowie. 3. Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty brukarskie, były okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 6. W związku z art. 30 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników drogi i zapewniające jednocześnie dostępność drogi dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, a następnie wykonał roboty budowlane zgodnie z ww. dokumentami. 7. Kody CPV dotyczące zamówienia: 1) Główny kod CPV: – 45233222-1: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, 2) Dodatkowe kody CPV: – 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę, – 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, – 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, – 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, – 71311100-2: Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, – 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, – 71248000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 10. Zamawiający nie dopuszcza do: 1) składania ofert wariantowych, 2) składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233222-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na okres co najmni

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information