PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZYNEK

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485907)

Client
Gmina Nowa Karczma
State
pomorskie
Address
83-404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9 9
Phone
058 6877127
Fax
058 6877171
www
www.bip.nowakarczma.pl
E-Mail
r.jurczyk@nowakarczma.pl
Created
2019-06-12

Gmina Nowa Karczma

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9 9 83-404 Nowa Karczma pomorskie tel. 058 6877127 fax. 058 6877171 REGON 19167523800000 www.bip.nowakarczma.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZYNEK

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kruszywa łamanego. Szerokość projektowanej jezdni jest zmienna i wynosi od 4,6 m do 5,0 m. Na odcinku od km 0+000,00 – 0+111,05 przewidziano nawierzchnię asfaltową, na odcinku od km 0+111,05 – 0+592,67 przewidziano nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty: 1.1. roboty przygotowawcze i pomiarowe, 1.2. roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (wykopy, niwelacja skarp, koryto pod konstrukcję jezdni), 1.3. wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 1.4. wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz kruszywa łamanego, 1.5. wykonanie poboczy z kruszywa, 1.6. umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10, 1.7. humusowanie i obsianie nasionami traw skarp. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca: 2.1. Materiały do zgłoszenia robót: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Lubieszynek Gmina Nowa Karczma; 2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Lubieszynek Gmina Nowa Karczma; 2.3. Przedmiar robót: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Lubieszynek Gmina Nowa Karczma. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.) następujące czynności: roboty budowlane na terenie budowy, w szczególności roboty ziemne i drogowe.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information