Roboty budowlane polegające na wykonaniu bram więziennych w Zakładzie Karnym w Wołowie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485906)

Client
Zakład Karny Wołów
State
dolnośląskie
Address
56-100 Wołów, ul. Więzienna 6
Phone
71 37 58 100 wew. 604
Fax
71 37 58 200
E-Mail
zp_wolow@sw.gov.pl
Created
2019-06-12

Zakład Karny Wołów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Karny Wołów ul. Więzienna 6 56-100 Wołów dolnośląskie tel. 71 37 58 100 wew. 604 fax. 71 37 58 200 REGON 32058400000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty budowlane polegające na wykonaniu bram więziennych w Zakładzie Karnym w Wołowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu bram więziennych w Zakładzie Karnym w Wołowie, znak sprawy DKw.2232.3.2019. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, polskimi normami, sztuką budowlaną, wytycznymi Zamawiającego, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w oparciu o ofertę Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią załącznik nr 1 do siwz, znak sprawy DKw.2232.3.2019. W ramach zamówienia należy wykonać pełny zakres robót budowlanych dla części architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej i teletechnicznej, określony w dokumentacji projektowej, za wyjątkiem demontażu zabezpieczeń techniczno – ochronnych, demontażu wieżyczki ochronnej, montażu nowego hydrantu, montażu nowych zabezpieczeń techniczno – ochronnych bram. Roboty, z których Zamawiający rezygnuje, będą stanowiły przedmiot odrębnego postępowania. Przedmiary robót zostały odpowiednio skorygowane poprzez wykreślenie zakresu robót, z których Zamawiający zrezygnował.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45421148-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 8.500,00 zł, słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information