” Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA, CZĘŚCI

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485905)

Client
Gmina Ząbkowice Śląskie
State
dolnośląskie
Address
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15
Phone
74 8 165 300 lub 301
Fax
748 155 445
www
www.bip.zabkowiceslaskie.pl
E-Mail
zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl
Created
2019-06-12

Gmina Ząbkowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie dolnośląskie tel. 74 8 165 300 lub 301 fax. 748 155 445 REGON 52611000000000 www.bip.zabkowiceslaskie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ” Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA, CZĘŚCI

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja czterech zadań, części w ramach projektu pn. ” Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie”. Podział postępowania jest następujący: 1) ZADANIE NR 1 - Obszar nr 2 - obejmuje działkę nr 78/9 AM-12, obręb Centrum w Ząbkowicach Śląskich o powierzchni 1192,0 m² położoną przy ulicy Ciasnej. 2) ZADANIE NR 2 - Obszar nr 4 - obejmuje działkę nr 34/25 AM-12, obręb Centrum w Ząbkowicach Śląskich o powierzchni 893,0 m² położoną pomiędzy ulicami Słowackiego i Długą. 3) ZADANIE NR 3 - Obszar nr 5 - obejmuje działkę nr 23/10 AM-12, obręb Centrum w Ząbkowicach Śląskich o powierzchni 352,0 m² położoną przy ulicy Aliantów. 4) ZADANIE NR 4 - Obszar nr 6 - obejmuje działkę nr 75/2 AM-12, obręb Centrum w Ząbkowicach Śląskich o powierzchni 436,0 m² położoną przy ulicy Szkolnej (dawnej ul. Botwina). Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane; Pozostałe CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych; 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych; 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego; 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków; 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. KAŻDA CZĘŚĆ STANOWI ODRĘBNE ZAMÓWIENIE. OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH CZĘŚCI. JEDNEMU WYKONAWCY MOGĄ ZOSTAĆ UDZIELONE ZAMÓWIENIA NA WSZYSTKIE CZĘŚCI. ZADANIE NR 1 - Obszar nr 2 - obejmuje działkę nr 78/9 AM-12, obręb Centrum w Ząbkowicach Śląskich o powierzchni 1192,0 m² położoną przy ulicy Ciasnej. Inwestycja obejmuje teren przy ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich, położony na działce o nr ewid. 78/9 AM-12, obręb Centrum Ząbkowice Śląskie – miasto. Powierzchnia terenu 0,1192 ha. Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej oraz strefą obserwacji archeologicznej. Obszar należy do śródmieścia, jest ogólnie dostępny. Teren jest częściowo zadrzewiony i porośnięty roślinnością trawiastą. Na opracowywanym terenie występują drzewa w grupach i jako solitery, a także grupy krzewów liściastych. Pozostały teren zielony jest porośnięty nieuporządkowaną roślinnością niską. Teren wyróżnia się różnicą w poziomach. Część terenu od ul. Proletariatczyków jest obniżona o ok. od 150 do 300 cm. Teren jest zanieczyszczony odpadami stałymi. Na terenie nie ma ławek, ani innych elementów małej architektury. Na terenie występują różne gatunki drzew. Większość okazów zachowała się w dobrej, bądź średniej formie, dla tych wskazane są zabiegi pielęgnacyjne. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną prace porządkowe, rozbiórkowe, montaż małej architektury a przede wszystkim prace związane z urządzaniem zieleni. Projekt zakłada wydzielenie strefy rekreacyjnej i stworzenie sporej powierzchni biologicznie czynnej uzyskując przy tym teren spójny, reprezentacyjny i dobrze adoptujący się w danym otoczeniu. Projekt zakłada stworzenie chodników umożliwiających komunikację do wejść budynków mieszkalnych i gospodarczych w celu ochrony przed dalszą degradacją roślinności. Ponadto projekt przewiduje stworzenie miejsca wypoczynku. Zakres robót obejmuje wykonanie min.: - roboty ziemne i rozbiórkowe, demontaż istniejących elementów małej architektury, - utwardzenie terenu poprzez wykonanie podbudowy i ułożenie kostki betonowej i betonowych płyt ażurowych ograniczonych obrzeżami betonowymi ułożonymi na ławie betonowej, - montaż różnych elementów małej architektury, - wykonanie rabat kwiatowych i terenów zielonych z wymianą ziemi urodzajnej wraz z siewem trawy i wykonaniem nasadzeń zróżnicowana roślinnością. ZADANIE NR 2 - Obszar nr 4 - obejmuje działkę nr 34/25 AM-12, obręb Centrum w Ząbkowicach Śląskich o powierzchni 893,0 m² położoną pomiędzy ulicami Słowackiego i Długą. Inwestycja obejmuje teren pomiędzy ulicami Słowackiego i Długą w Ząbkowicach Śląskich, położony na działce o nr ewid. 34/25 AM-12, obręb Centrum Ząbkowice Śląskie – miasto. Powierzchnia terenu 0,0893 ha. Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej oraz strefą obserwacji archeologicznej. Obszar leży w zachodniej części śródmieścia, jest ogólnie dostępny. Teren zieleni zdegradowanej z budynkami gospodarczymi i murkami, które znajdują się w złym stanie technicznym. Teren otacza zabudowa wielorodzinna. Na terenie są pozostałości po dawnych murach, małej architekturze, są też zbiorniki po dawnych, nie użytkowanych już szambach. Teren leży w odległości 22 m w linii prostej od Krzywej Wierzy i 38 m od Kościoła pw. Św. Anny. Teren jest częściowo zadrzewiony i porośnięty roślinnością trawiastą . Zieleń jest zachowana w stanie średnim, wymaga zabiegów pielęgnacyjnych. Na niektórych okazach widoczne miejsca po ogławianiu (pędy odrosły). W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną prace porządkowe, rozbiórkowe, remontowe (schody i murki oporowe), montaż małej architektury a przede wszystkim prace związane z urządzaniem zieleni. Teren na chwilę obecną wydaje się być całkowicie pozbawiony przeznaczenia. Ze względu na niewielką powierzchnię terenu, podstawowe funkcje to komunikacja, strefa miejsc siedzących, miejsce na niewielkie odpady stałe oraz niewielkie wydzielone od strony ul. Długiej 4 miejsca dla postoju samochodów osobowych. Zakres robót obejmuje wykonanie min.: - roboty ziemne i rozbiórkowe, w tym demontaż istniejących szamb i elementów małej architektury, - odtworzenie murków - utwardzenie terenu poprzez wykonanie podbudowy i ułożenie kostki betonowej i betonowych płyt ażurowych ograniczonych obrzeżami betonowymi ułożonymi na ławie betonowej, - montaż różnych elementów małej architektury, - wykonanie rabat kwiatowych i terenów zielonych z wymianą ziemi urodzajnej wraz z siewem trawy i wykonaniem nasadzeń zróżnicowana roślinnością. ZADANIE NR 3 - Obszar nr 5 - obejmuje działkę nr 23/10 AM-12, obręb Centrum w Ząbkowicach Śląskich o powierzchni 352,0 m² położoną przy ulicy Aliantów. Inwestycja obejmuje tereny przy ulicy Aliantów w Ząbkowicach Śląskich, położony na działce o nr ewid. 23/10 AM-12, obręb Centrum Ząbkowice Śląskie – miasto. Powierzchnia terenu opracowania 0,0352 ha. Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej SK1 oraz strefą obserwacji archeologicznej SA0. Obszar leży w północno-zachodniej części śródmieścia, jest ogólnie dostępny. Teren zieleni zdegradowanej. Przestrzeń z jednej strony jest otwarta, z dwóch okala ją murek oporowy, chodnik i jezdnia zaś od południowej strony znajduje się sąsiednia działka odgrodzona murem. Teren jest częściowo zadrzewiony i porośnięty roślinnością trawiastą. Zanieczyszczony jest odpadami stałymi, na terenie nie ma elementów małej architektury. Ze względu na niewielką powierzchnię terenu, podstawowe funkcje to komunikacja, strefa miejsc siedzących i relaksu. Zakres robót obejmuje wykonanie min.: - roboty ziemne i rozbiórkowe, - remont istniejących murków - utwardzenie terenu poprzez wykonanie podbudowy i ułożenie kostki betonowej ograniczonej obrzeżami betonowymi ułożonymi na ławie betonowej, - montaż różnych elementów małej architektury, - wykonanie rabat kwiatowych i terenów zielonych z wymianą ziemi urodzajnej wraz z siewem trawy i wykonaniem nasadzeń zróżnicowaną roślinnością. ZADANIE NR 4 - Obszar nr 6 - obejmuje działkę nr 75/2 AM-12, obręb Centrum w Ząbkowicach Śląskich o powierzchni 436,0 m² położoną przy ulicy Szkolnej (dawnej ul. Botwina). Inwestycja obejmuje teren przy ulicy Szkolnej (dawniej ul. Botwina) w Ząbkowicach Śląskich, położony na działce o nr ewid. 75/2 AM-12, obręb Centrum Ząbkowice Śląskie – miasto. Powierzchnia terenu opracowania 0,0436 ha. Teren zieleni zdegradowanej z budynkami gospodarczymi i murkami w złym stanie technicznym. Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej SK1 oraz strefą obserwacji archeologicznej SA0. Obszar leży w południowo-wschodniej części śródmieścia, otacza go zabudowa wielorodzinna, okala mur oporowy. Teren jest ogólnie dostępny, częściowo porośnięty roślinnością drzewiastą i trawiastą. Murki oporowe i budynki gospodarcze znajdują się w złym stanie technicznym. Dla występujących tu drzew wskazane są zabiegi pielęgnacyjne. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną prace porządkowe, rozbiórkowe i remontowe (murków oporowych) oraz budowlane - remont elewacji budynku gospodarczego, montaż elementów małej architektury a przede wszystkim prace związane z urządzaniem zieleni. Głównym założeniem projektowym jest wydzielenie ścieżki do przylegającego budynku oraz remont murku oporowego. Resztę robót stanowią prace związane z zielenią i wprowadzeniem nowych nasadzeń. Zakres robót obejmuje wykonanie min.: - roboty ziemne i rozbiórkowe - remont murków i elewacji budynku gospodarczego, - utwardzenie terenu poprzez wykonanie podbudowy i ułożenie kostki betonowej ograniczonej obrzeżami betonowymi ułożonymi na ławie betonowej, - montaż różnych elementów małej architektury, - wykonanie rabat kwiatowych i terenów zielonych z wymianą ziemi urodzajnej wraz z siewem trawy i wykonaniem nasadzeń zróżnicowaną roślinnością. INFORMACJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZADAŃ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego zadania oddzielnie zawarty jest w załącznikach do SIWZ, tj. w: 1) przedmiarze robót dla danego zadania, 2) dokumentacji projektowej dla danego zadania, 3) STWIOR dla danego zadania. 2. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiający planowane wykonanie robót z podziałem na ich etapy zgodnie z czasową organizacją ruchu i ich finansowanie. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo – finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji oraz koszty finansowe. 3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: na wykonane roboty budowlane dla każdego zadania osobno na okres minimum 36 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji zależy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert dla danego zadania. 4. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 ustawy P.z.p., a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia, bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami, bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy P.z.p., który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów, lub urządzeń równoważnych, albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 5. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 1) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p. wskazuje, że dla czynności, polegających na wykonaniu: robót ziemnych, konstrukcji ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-jezdnych określa wymóg zatrudnienia osób wykonujących te czynności na umowę o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, 2) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 3) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności w zakresie wykonywanych czynności. 4) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący czynności wskazane w SIWZ będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 6. Sposób dokumentowania zatrudnienia, osób o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 5 ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt 5 ppkt 1. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) – RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń , zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) - RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 2) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dowodów o których mowa w pkt 6 ppkt 1lit a-d w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 5 ppkt 1. 7. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5 ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia. 2) W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę osób wykonujących określone czynności w pkt 5 ppkt 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze umowy. 3) W przypadku nie dochowania któregokolwiek z terminów określonych przez Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi określonymi w umowie. 4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: 1) dla zadania nr 1 w wysokości: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 2) dla zadania nr 2 w wysokości: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information