ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BIAŁY DUNAJEC

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485898)

Client
Urząd Gminy Biały Dunajec
State
małopolskie
Address
34-425 Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312
Phone
182 073 197
Fax
182 073 124
www
www.bialydunajec.com.pl
E-Mail
sekretariat@bialydunajec.com.pl
Created
2019-06-12

Urząd Gminy Biały Dunajec

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Biały Dunajec ul. Jana Pawła II 312 34-425 Biały Dunajec małopolskie tel. 182 073 197 fax. 182 073 124 REGON 53225700000000 www.bialydunajec.com.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BIAŁY DUNAJEC

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 4.1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 4.1.1 Powierzchnia Powierzchnia Gminy 3,5 km2 4.1.2. Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców aktualnie zamieszkałych wynosi ok. 7102 osób 4.1.3. Liczba nieruchomości: Liczba nieruchomości: ok. 2096 Zamawiający informuje, iż na dzień 31.05.2019 r. zadeklarowało: 2096 • 1680 właścicieli segregujących odpady komunalne, • 416 właścicieli niesegregujących odpadów komunalnychj 4.1.4. Liczba sołectw: Liczba sołectw: 5 L.p. Sołectwo Liczba mieszkańców z ewidencji 1 Biały Dunajec 4 794 2 Leszczyny 422 3 Sierockie 573 4 Gliczarów Dolny 508 5 Gliczarów Górny 805 4.1.5. Szacowana na 1 rok ilość odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje sporządzona na podstawie sprawozdania rocznego odebranych odpadów w roku 2018. Szacowana ilość wszystkich odpadów wynosi 2.229,81 ton na okres 1 roku. Opakowania z papieru i tektury 3,56 Opakowania z tworzyw sztucznych 6,86 Zmieszane odpady opakowaniowe 308,71 Opakowania ze szkła 43,92 Zużyte opony 8,50 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 22,08 Tworzywa sztuczne 12,30 Gruz ceglany 14,30 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 120,22 Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne 1256,06 Odpady wielkogabarytowe 295,15 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 87,14 Odpady ulegające biodegradacji 50,69 Urządzenia zawierające freony 0,08 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 0,02 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zwierające niebezpieczne składniki 0,06 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135 0,16 4.2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.2.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport wszystkich powstałych odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Biały Dunajec do wskazanej przez Zamawiającego poniżej instalacji. 4.2.1.1. Zamawiający wskazuje następującą instalację do przekazywania odpadów komunalnych: FCC Podhale Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ, będący Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z uchwałą nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” (z późn. zm.) – do tej instalacji Wykonawca będzie mógł przekazywać: - wszystkie odpady komunalne (segregowane i niesegregowane) odbierane z terenu gminy Biały Dunajec 4.2.1.2. Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia: LP. RODZAJ ODPADU 1 Nie segregowane odpady komunalne 2 Papier, tektura (makulatura, karton) 3 Szkło 4 Metal 5 Tworzywa sztuczne 6 Opakowania wielomateriałowe 7 Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone 8 Przeterminowane leki i chemikalia 9 Zużyte baterie i akumulatory 10 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 11 Meble i inne odpady wielkogabarytowe 12 Odpady budowlane i rozbiórkowe 13 Zużyte opony i części samochodowe 14 Popiół 15 Folia z bali 16 Odpady z przemysłu skórzanego,futrzarskiego i tekstylnego 17 Opakowania po farbach i olejach 18 Odpady z drewna 4.2.1.3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych: a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z: • z punktów selektywnej zbiórki odpadów, • z punków gniazdowych tj. pojemników typu „dzwon”, b) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 4.2.1.4. Rodzaje urządzeń do gromadzenia odpadów: Odpady komunalne gromadzone będą w: • workach z taśmą do wiązania • pojemnikach o pojemnościach 120l, 240l, 600l, 1100l z podziałem na następujące frakcje: • worki żółte lub odpowiednio oznaczone pojemniki - Metale i Tworzywa Sztuczne (plastik, tworzywa sztuczne, metal, puszki, drobny złom, plastikowe opakowania torebki, worki foliowe, opakowania wielomateriałowe, kartony po sokach i mleku) • worki zielone lub odpowiednio oznaczone pojemniki – SZKŁO (białe i kolorowe, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach ) • worki czarne lub odpowiednio oznaczone pojemniki – Zmieszane i Popoły (pozostałe odpady nie nadające się do segregacji, ) • worki brązowe lub odpowiednio oznaczone pojemniki – BIO (trawa, liście, resztki jedzenia, ziemia, patyki, trociny, kwiaty ) • worki niebieskie lub odpowiednio oznaczone pojemniki - Papier ( opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, uloki, zeszyty, papier biurowy ) • worki szare - Gruz 4.2.1.5. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do: a) Zaopatrzenia właścicieli nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości niezamieszkałych w worki do selektywnej zbiórki o grubości min. 45 mikronów w ilości szacunkowej 200 000 szt (wszystkie frakcje): - worki żółte z taśmą do wiązania o poj. 120l - Metale i Tworzywa sztuczne, - worki zielone z taśmą do wiązania o poj. 80l - Szkło - worki czarne z taśmą do wiązania o poj. 120l - Zmieszane i Popioły - worki brązowe z taśmą do wiązania o poj. 80l - Bio - worki niebieskie z taśmą do wiązania o poj. 120l - Papier - worki szare o poj. 80l - Gruz b) Worki wykonawca będzie dostarczał podczas odbioru odpadów od nieruchomości ,, tak zwana wymiana " oraz do Urzędu Gminy Biały Dunajec. c) Z uwagi, iż gmina leży w terenach górzystych, wykonawca zobowiązany jest do dysponowania takim sprzętem, który także w okresie zimowym umożliwi odbiór odpadów komunalnych z sołectw położonych na zboczach gór. W przypadku nieodebrania w terminie, zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z § 12 ust.1 umowy (zał. nr 7 do SIWZ), d) Posiadania systemu monitorowania i zarządzania flotą pojazdów umożliwiającego elektroniczną identyfikację pojemników i worków na odpady zmieszane i selektywnie zebrane. System ma identyfikować zdarzenie odbioru odpadów (datę i godzinę, miejsce – pozycję, identyfikator pojemnika przypisanego do nieruchomości). System powinien prezentować zdarzenia odbioru na mapie w czasie rzeczywistym. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wgląd do systemu w czasie rzeczywistym, e) Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników do gromadzenia odpadów. f) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania czytników do kodów. 4.2.1.6. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia worków z taśmą do wiązania poprzez umieszczenie opisu określającego: • nazwa: Gmina Biały Dunajec • nr. tel. 18 20 3 197 ; 18 20 73 513 • rodzaj frakcji

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90511000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający ustala wadium w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information