Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485895)

Client
Powiat Żuromiński
State
mazowieckie
Address
09-300 Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 4
Phone
23 657 47 00
Fax
23 657 35 35
www
www.bip.zuromin-powiat.pl
E-Mail
poczta@zuromin-powiat.pl
Created
2019-06-12

Powiat Żuromiński

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Żuromiński Plac Józefa Piłsudskiego 4 09-300 Żuromin mazowieckie tel. 23 657 47 00 fax. 23 657 35 35 REGON 13037775800000 www.bip.zuromin-powiat.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława.Inwestycja polega między innymi na wykonaniu następujących robót: 1.Roboty drogowe: – roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - roboty ziemne - odwodnienie korpusu drogowego - podbudowy – nawierzchnie - urządzenia bezpieczeństwa ruchu - elementy ulic Roboty mostowe - Roboty przygotowawcze – Roboty ziemne - Podbudowy - Nawierzchnie - Roboty wykończeniowe -Zbrojenie - Beton - Konstrukcje - Izolacje - Elementy zabezpieczające - Inne roboty mostowe Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył , na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do: - oznakowania prowadzonych przez siebie robót w pasie drogowym, znakami średnimi (wielkość), odblaskowymi i pozostawienie ich na odcinku prowadzonych do całkowitego zakończenia robót. Pracownicy w kamizelkach ostrzegawczych, - przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wszelkimi uzgodnieniami na czas wykonywanych robót, - wykonania inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf, dwg , złożenia jej do zatwierdzenia w PZGiK na dzień zakończenia robót oraz przedłożenia przyjętej do zasobu PZGiK na dzień odbioru robót . - wykonywanie prac związanych z rozbiórką przepustu i przebudową mostu wykonywane będą przy zamkniętym ruchu kołowym na tym odcinku .Ruch kołowy należy skierować na drogę objazdową uzgodnioną z inwestorem. W przypadku zniszczenia drogi wyznaczonej do objazdu Wykonawca zobowiązany będzie do jej naprawy do stanu sprzed wyznaczenia objazdu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 30.000,00 zł brutto (trzydzieści tysięcy zł), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information