Budowa drogi leśnej Kormanice - do drogi Brylińce - Koniusza w Leśnictwie Kormanice i Rokszyce - na odcinku od km 0+000 do km 0+447 - ETAP I

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485891)

Client
Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu
State
podkarpackie
Address
37-700 Przemyśl, ul. 29 Listopada 12 12
Phone
16 6706656
Fax
16 6706657
www
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_krasiczyn
E-Mail
krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl
Created
2019-06-12

Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu ul. 29 Listopada 12 12 37-700 Przemyśl podkarpackie tel. 16 6706656 fax. 16 6706657 REGON 65001711200000 http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_krasiczyn

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa drogi leśnej Kormanice - do drogi Brylińce - Koniusza w Leśnictwie Kormanice i Rokszyce - na odcinku od km 0+000 do km 0+447 - ETAP I

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa drogi leśnej Kormanice – do drogi Brylińce – Koniusza w Leśnictwie Kormanice i Rokszyce – na odcinku od km 0+000 do km 0+447 - ETAP I”. W ramach budowy przewiduje się wykonanie drogi leśnej pełniącej funkcję drogi głównej, zrębowej, o nawierzchni tłuczniowej nieulepszonej wraz z poboczami, zjazdami, mijankami, przepustami pod zjazdami oraz składnicą przyzrębową. Zakres prac obejmuje: I. Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – 0,477 km - zdjęcie humusu – 728,7 m3 - karczowanie krzaków - 0,4 ha - karczowanie pni -200,0 szt. - rozebranie przepustów fi 600 – 30,0mb II. Roboty ziemne - wykonanie wykopów – 2581,0 m3 - wykonanie i formowanie nasypów – 115,0 m3 III. Odwodnienie korpusu drogowego - wykonanie przepustów pod korona drogi z rur PEHD o średnicy 60 cm –30,0mb - wykonanie przepustów zjazdach z rur PEHD o średnicy 50 cm – 9,0mb - wykonanie wodo spustów drewnianych – 6,00 mb IV. Wykonanie podbudowy - profilowanie I zagęszczanie podłoża - 3643,00m2 - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem –3643,00m2 V. Wykonanie nawierzchni - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego ( warstwa dolna ) – 3476,00 m2 - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego ( warstwa górna ) – 3343,00 m2 Ponadto w ramach niniejszej inwestycji Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej budowanego odcinka drogi w km 0+000 do km 0+447. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót, przedmiar robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Wymienione opracowania stanowią integralną część SIWZ, a wszystkie wskazane w nich, poprzez zamieszczenie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, materiały (wyroby) i urządzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy, w odniesieniu do materiałów (wyrobów) i urządzeń wskazanych z nazwy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (wyrobów) i urządzeń równoważnych, tj. o jakości nie gorszej niż opisana w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych. Ponadto Zamawiający, w przypadku gdy w przedmiotowych opracowaniach zostały wskazane normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, za wyjątkiem Polskich Norm przenoszących normy europejskie oraz norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy, dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233121-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-07-04 do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieni

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information