Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom „SENIOR+ w systemie zaprojektuj i wybuduj

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485889)

Client
Gmina Głuchołazy
State
opolskie
Address
48-340 Głuchołazy, Rynek 15 15
Phone
77 4092100
Fax
77 4092101
www
www.glucholazy.pl
E-Mail
zp@glucholazy.pl
Created
2019-06-12

Gmina Głuchołazy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Głuchołazy Rynek 15 15 48-340 Głuchołazy opolskie tel. 77 4092100 fax. 77 4092101 REGON 53141279200000 www.glucholazy.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom „SENIOR+ w systemie zaprojektuj i wybuduj

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom „SENIOR+” w zakresie których Wykonawca musi wykonać roboty wskazane w PFU (Programie Funkcjonalno – Użytkowym). Szczegółowy zakres prac projektowych i ogólny zakres robót budowlanych określa dokumentacja przetargowa na którą składa się PFU wraz z załącznikami i tabela wyceny, stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej m.in.: a) wykonanie badań i analiz przedprojektowych, niezbędnych do zaprojektowania i realizacji inwestycji, b) sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku, c) opracowanie ekspertyzy ppoż. , d) opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji, e) uzyskanie map do celów projektowych, f) sporządzenie bilansów dla mediów, a jeśli wyniknie taka potrzeba – również uzyskanie technicznych warunków przyłączenia, g) sporządzenie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu, dróg i małej architektury w zakresie koniecznym do wykonania zadania, h) opracowanie informacji i planu BIOZ, i) sporządzenie projektu budowlanego koniecznego do uzyskania pozwolenia na budowę, j) sporządzenie projektów wykonawczych, k) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, l) sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich, m) uzyskanie pozwolenia na budowę, 2) Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji zadania. 3) Roboty budowlane w oparciu o opracowaną wielobranżową dokumentację na podstawie PFU polegające m.in. na: a) W zakresie konstrukcji: -przygotowanie placu budowy, -wymiana fragmenty stropu drewnianego na strop typu WPS, -wykonanie nowych ścianek działowych, -zabezpieczenie przeciwpożarowe stropów drewnianych – belkowych, -wykonanie tynków cementowo – wapiennych, -wymiana warstw podłogowych, -wykonanie powłok malarskich i oblicowania, -wykonanie sufitów podwieszonych kasetonowych, -wymiana i montaż stolarki i ślusarki drzwiowej, -roboty wykończeniowe zewnętrzne (izolacje pionie ścian fundamentowych, drenaż opaskowy, pas cokołowy). b) W zakresie instalacji: -wymiana i wykonanie instalacji wodociągowej, -wykonanie instalacji przeciwpożarowej, hydrantowej wewnętrznej -wymiana i wykonanie instalacji kanalizacyjnej, -wymiana i wykonanie instalacji c.o., -wykonanie wentylacji mechanicznej, -wymianie i wykonanie instalacji elektrycznych, -wymiana i wykonanie instalacji oświetlenia, -wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, -wykonanie instalacji siły i gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, -wykonanie instalacji zasilania dedykowanego, -wykonanie szyny wyrównawczej i ochrony przeciwprzepięciowej, -wykonanie ochrony od porażeń, -wykonanie instalacji telefonicznej, -wykonanie instalacji RTV nadziemna i TV sat, -wykonanie instalacji przyzywowej. Przedmiotowe prace projektowe jak również remontowo - budowlane należy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. - Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.02.2018 (M.P. z 2018 r., poz. 228) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ul. Jana Pawła II, z dnia 23.01.2019 r., uchwała nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach (Dz. Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 15.02.2019r., poz. 676 ) - oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie jak również zgodnie z przeznaczeniem jakiemu ma służyć.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information