Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej w Łodzi

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485884)

Client
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
State
łódzkie
Address
90-532 Łódź, ul. ks. I.J. Skorupki 21 21
Phone
42 638 48 88
Fax
42 638 48 77
www
www.uml.lodz.pl
E-Mail
zamowienia@uml.lodz.pl; t.olszowka@uml.lodz.pl
Created
2019-06-12

Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. I.J. Skorupki 21 21 90-532 Łódź łódzkie tel. 42 638 48 88 fax. 42 638 48 77 REGON 00051418200000 www.uml.lodz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej w Łodzi

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej w Łodzi (działki i numerach: 73/3, 75, 76/1, 81/11, 83/1, 85 w obrębie ewidencyjnym W-22). Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności pracownika budowlanego wykonującego roboty związane z wykonaniem zamówienia. Zakres prac osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności przy realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do Ogłoszenia).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: (Numeracja zgodna z treścią Instrukcji dla Wykonawców): 22.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 27 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy 00/100 PLN). 22.2 Wadium może być wnoszone według w

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: An electronic auction

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information