Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w pomieszczeniach zlokalizowanych na poz

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475584)

Client
Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
70-551 Szczecin, pl. Żołnierza Polskiego 16 16
Phone
091 4603577
Fax
091 4603578
www
www.szczecin-pz.sr.gov.pl
E-Mail
efratczak@szczecin-pz.sr.gov.pl
Created
2019-05-15

Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie pl. Żołnierza Polskiego 16 16 70-551 Szczecin zachodniopomorskie tel. 091 4603577 fax. 091 4603578 REGON 32049277400000 www.szczecin-pz.sr.gov.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w pomieszczeniach zlokalizowanych na poz

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomie: „+2 - świetlik dachowy”, „+1”, „0”, „-1”,”-2” - archiwum” Załączone rzuty poziomów określają stan istniejący określony na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej. a) Poziom „+2” Wykonanie dokumentacji dla remontu pomieszczenia „Świetlika dachowego”. Wykonanie dokumentacji konstrukcji świetlika dachowego z dostosowaniem parametrów do obowiązujących przepisów z uwzględnieniem parametrów cieplnych obowiązujących od roku 2021 wraz z przystosowaniem do wykorzystania położonej na poziomie „0” sali operacyjnej na potrzeby Biura Obsługi Interesantów. W konstrukcji świetlika należy uwzględnić wszelkie instalacje niezbędne do eksploatacji pomieszczeń Biura Obsługi Interesanta. Orientacyjna powierzchnia świetlika ok. 385,00 m2. b) Poziom „+1” Wykonanie dokumentacji uwzględniającej otwarcie klatki schodowej z poziomu „0” i doświetlenie holu I piętra od strony pomieszczeń świetlika. Wymagane stworzenie strefy ograniczonego dostępu do klatki schodowej prowadzącej na poziom +2. W opracowaniu w razie możliwości uwzględnić rozwiązania zastosowane przed rokiem 1945. c) Poziom „0” Wykonanie dokumentacji uwzględniającej przeznaczenie pomieszczeń na sale rozpraw, szatnię, portiernię, pomieszczenia sanitarne, socjalne, Biuro Obsługi Interesantów o powierzchni orientacyjnej 385,00 m2. W pomieszczeniu BOI należy uwzględnić wydzielenie powierzchni na potrzeby obsługi interesantów, obsługi poczty przychodzącej i wychodzącej, kas, czytelni dokumentacji sądowej, pomieszczeń socjalnych. W rejonie objętym dokumentacją projektową należy uwzględnić wykonanie 8 sal rozpraw o powierzchni pojedynczej sali mieszczącej się w granicach 48 – 60,00 m2 uwzględniając uwarunkowania konstrukcji budynku. W dokumentacji projektowej uwzględnić wykonanie certyfikowanego pokoju przyjaznych przesłuchań dzieci – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości. W projektowanych salach rozpraw należy zapewnić podwyższoną izolacyjność akustyczną przegród i drzwi zewnętrznych. Orientacyjna powierzchnia pomieszczeń ok 1 400,00 m2 . d) Poziom „-1” W dokumentacji należy uwzględnić remont pomieszczeń Biura Obsługi Interesantów -1,43 wraz z przyległymi pomieszczeniami w celu przystosowania na archiwum dokumentacji sądowej. W opracowaniu uwzględnić wzmocnienie stropu pomiędzy poziomem „-1” i „-2” w celu umożliwienia zastosowania regałów przesuwnych. Orientacyjna powierzchnia pomieszczeń ok 700,00 m2. e) Poziom „-2” W dokumentacji należy uwzględnić przystosowanie pomieszczeń na archiwa oraz magazyn dowodów rzeczowych. Przystosowanie pomieszczeń nr -2.22 i -2.23 do montażu regałów przesuwnych na akta. Pomieszczenia nr -2.26 i -2.27 przeznaczone na potrzeby magazynu dowodów rzeczowych. Pomieszczenie -2.17 z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze/lub archiwum. Orientacyjna powierzchnia pomieszczeń ok 400,00 m2. f) W dokumentacji uwzględnić wykonanie izolacji przeciwwilgociowej całego budynku na powierzchni około 1400 m2 (dotyczy pomieszczeń położonych na poziomie -1 oraz -2). Zakres wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: a) Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna pozwalająca na realizację zadania, b) Koncepcja projektowa pomieszczeń budynku, wraz z wizualizacją - 2 wersje, c) Charakterystyka energetyczna budynku w zakresie remontowanych pomieszczeń, d) Bilans cieplny remontowanych pomieszczeń, bilans energetyczny remontowanych pomieszczeń, e) Projekt budowlany, projekt wykonawczy architektury, f) Projekt budowlany, projekt wykonawczy konstrukcji, g) Projekt architektury wnętrz, h) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnych, i) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania, j) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych z instalacją grzewczą świetlika (instalacja antyśniegowa, przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych świetlika wraz z ogrzewaniem rynien i rur spustowych), k) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji hydrantowych, l) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, m) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych, n) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych, w tym między innymi : - system przeciwpożarowy (wykrywczy pożaru wraz z scenariuszem p.poż.), - system monitoringu-dozorowy wewnętrzny i zewnętrzny, - system antywłamaniowy, antynapadowy, - system elektronicznej wokandy, - system kolejkowy Biura Obsługi Interesanta. o) Projekt układu pomiarowego energii elektrycznej, p) Kosztorys inwestorski (wszystkie branże), q) Scenariusz zdarzeń pożarowych, r) Przedmiary robót (wszystkie branże), s) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, t) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uzyskanie decyzji administracyjnych, warunków technicznych (dotyczy wszystkich branż), lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku wymagalności), uzgodnień, ekspertyz, odstępstw, map (do celów projektowych, zasadniczej i innych), itp. niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli wymagane), Uzyskanie pozwolenia na budowę (jeśli wymagane) lub zgłoszenia robót budowlanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zam

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information